แผนการดำเนินงานของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปี 2553
   
ยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2552
แผนการจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
แผนจัดการความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบ TQF
ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี