ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ภาคปกติ)(ด่วนที่สุด)
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ภาคปกติ) ตามระเบียบการประเมินผลการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ตามประกาศแจ้ง Download : เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.6 เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.8
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 กรกฏาคม 2558
 2.ประกาศรายชื่อทุนเรียนดี เกรด 3.00 ประจำภาคเรียนที่ 2/57 (เพิ่มเติม รอบ 3)(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 (เพิ่มเติมรอบที่ 3) ติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 สำหรับนักศึกษาที่เรียนที่สมุทรปราการ ติดต่อได้ที่ งานทะเบียน อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2558
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2558
 3.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษวันอาทิตย์ ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 58(ด่วนที่สุด)
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ55/22,พ56/17,พ56/24,พ57/12,พ57/16,พ57/20,พ57/21,พ57/22,พ57/23
ภาคเรียนที่ 1/2558 รุ่น พ54/14,พ55/21
*ส่งแบบลงทะเบียน*

ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ57/11
ภาคเรียนที่ 1/2558 รุ่น พ54/15,พ55/10
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
 4.ประกาศงดการเรียนการสอน(ด่วนมาก)
ประกาศงดการเรียนการสอน ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ตามเอกสารแจ้ง Download : งดการเรียนการสอน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 5.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2558(ด่วน)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
**นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารายงานตัวบัณฑิต ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2558
 6.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต และเปิดภาคเรียนที่ 1/2558
(ด่วน)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต

- วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2558 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น54,55,56 และ 57
- วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558

- วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 22 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2558
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 1 - 12 สิงหาคม 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2558
 7.แจ้งรับคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2556
แจ้งให้หัวหน้าห้องของนักศึกษา ภาคปกติ รุ่น 56 และภาคพิเศษ รุ่น พ56 ศูนย์กรุงเทพฯ ทุกกลุ่ม
เข้ารับคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2556 ได้ที่
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ตันประเสริฐ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613
วัน จ - พฤ เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
วัน ศ เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2558
 8.ระบบพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014