ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค. 57(ด่วนที่สุด)
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ54/15 และ พ55/17
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 3/2556 รุ่น พ52/23
ภาคเรียนที่ 1/2557 รุ่น พ55/22, พ56/24 และ พ56/27
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 3/2556 รุ่น พ55/18
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ55/14
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2557
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต และเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
(ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557)
- วันที่ 24 - 26 ต.ค.57 นักศึกษารุ่นตกค้างภาคปกติและภาคพิเศษ
- วันที่ 27 ต.ค. - 2 พ.ย.57 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 53 , 54 , 55 และ56
- วันที่ 27 ต.ค. - 2 พ.ย.57 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 27 ต.ค. - 2 พ.ย.57 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชาภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 3 - 20 พฤศจิกายน 2557
กำหนดรับแบบชำระเงิน ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2557
กำหนดชำระเงิน ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 3.กำหนดยื่นคำร้องขอสอบ เนื่องจากขาดสอบปลายภาคเรียน (I*)
ประจำภาคเรียน 1/2557
(ด่วนที่สุด)
ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โดยแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินในรายวิชาที่ขาดสอบ
กำหนดสอบ วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ห้อง 652 - 655
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
 4.(แก้ไข..!) กำหนดทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 ภาคปกติ/ภาคพิเศษ(ด่วนที่สุด)
กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2557 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ให้นักศึกษาตรวจสอบวันเวลาในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
( รายละเอียดเพิ่มเติม )
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2557
 5.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 7 สิงหาคม 2557(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อก่อนรับเอกสาร ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 7 สิงหาคม 2557
ขั้นตอนการรับใบรับรองคุณวุฒิ รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
1. ผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. ผ่านฝ่ายหอสมุด
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน โดยลงเลขที่ ธบ. ที่จบลงในคำร้องด้วย (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014