ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน(ด่วนที่สุด)
ประกาศเรื่องระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ค้างชำระค่าเทอม กรุงเทพฯ , สมุทรปราการ
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2559
 2.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 2559(ด่วนที่สุด)
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2558 รุ่น พ55/13,พ56/25
ภาคเรียนที่ 3/2558 รุ่น พ55/12,พ57/15,พ57/19,พ58/20,พ58/21
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 1/2559 รุ่น พ55/14
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2559
 3.กำหนดการทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2559 ให้นักศึกษาตรวจสอบวันเวลาในการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
Download : กำหนดการ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2559
 4.รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรทุนเรียนดี 3.00(ด่วนที่สุด)
ผู้มีรายชื่อได้รับเกียรติบัตรทุนเรียนดี 3.00 อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
ติดต่อรับเกียรติบัตรได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2559
Download : รายชื่อ
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2559
 5.นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รับคำร้องขอเทียบโอน(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รุ่นปีการศึกษา 2559 ทุกกลุ่ม
ให้ส่งตัวแทนกลุ่มเข้ารับคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ได้ที่
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 ตามเอกสารแจ้ง
Download : รับคำร้องเทียบโอน
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   17 สิงหาคม 2559
 6.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2559
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2559 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2559 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น54,55,56,57 และ 58
- วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2559 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 22 - 26 มิถุนายน 2559 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559

- วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 27 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2559
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 4 - 5 และ 8 สิงหาคม 2559
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 8 - 19 สิงหาคม 2559
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2559
 7.การลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
นักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดทุกสาขาวิชา ทั้งที่เรียนกรุงเทพมหานคร และเรียนที่สมุทรปราการ เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยตนเอง
รายละเอียดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2559
 8.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 8 มิถุนายน 2559(ด่วนมาก)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 8 มิถุนายน 2559
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2559
 9.ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ภาคปกติ)
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา (ภาคปกติ) ตามระเบียบการประเมินผลการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตามประกาศแจ้ง
Download : เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.6 เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.8
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 10.ระบบพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบรายชื่อได้ด้วยตนเอง
โดยกรอก รุ่น และกลุ่ม ลงในระบบ ( พิมพ์ใบรายชื่อ )
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014