ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อนักศึกษาทุนเรียนดี 3.00 ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ปี 2560(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2560
 2.ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ(ด่วนที่สุด)
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบการประเมินผลการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตามประกาศแจ้ง Download
เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.6 ภาคปกติ
เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.6 ภาคพิเศษ
เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.8
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2560
 3.พิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบออนไลน์(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษเรียนวันธรรมดา พิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
( พิมพ์ใบชำระเงิน )
** ( คู่มือการพิมพ์ใบชำระเงิน )
พิมพ์ใบชำระเงินออนไลน์ผ่าน Browser Chrome เท่านั้น
** นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงินออนไลน์ได้ตั้งแต่ 21 สิงหาคม - 11 กันยายน 2560 เท่านั้น
** หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิมพ์ใบชำระเงิน
และพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 4.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560(ด่วนที่สุด)

*ส่งแบบลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 3/2559 รุ่นพ57/10
ภาคเรียนที่ 1/2560 รุ่นพ59/12,พ59/13
*รับแบบลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 3/2559 รุ่น พ58/11,พ58/12
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่น พ56/24,พ58/21
ภาคเรียนที่ 3/2559 รุ่น พ58/10
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 มิถุนายน 2560
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2560 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น56,57,58 และ 59
- วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

- วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 13 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ http://reg.dru.ac.th
- วันที่ 21 สิงหาคม - 11 กันยายน 2560
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2560
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 มิถุนายน 2560
 6.การลงทะเบียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2559(ด่วน)
นักศึกษาภาคปกติ รุ่นปีการศึกษา 2559 ทั้งหมดทุกสาขาวิชา ทั้งที่เรียนกรุงเทพมหานคร และเรียนที่สมุทรปราการ เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นต้นไป ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปด้วยตนเอง
รายละเอียดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2560
 7.พิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา Online
นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( พิมพ์ใบเสร็จ ) ( มีปัญหาในการพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ โทร. 028901801 ต่อ 5025 )

** ( คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จ ) บราว์เซอร์เหมาะสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

** ** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ใบเสร็จในการเบิกหน่วยงานต้นสังกัด
อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ, ภาคพิเศษ

ประกาศโดย   REG_Ad   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2560
 8.ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ประกาศเรื่องระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014