ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งรับคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
แจ้งให้หัวหน้าห้องของนักศึกษา ภาคปกติ รุ่น 56 และภาคพิเศษ รุ่น พ56 ศูนย์กรุงเทพฯ ทุกกลุ่ม
เข้ารับคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2556 ได้ที่
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ ตันประเสริฐ อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613
วัน จ - พฤ เวลา 13.00 น. - 17.00 น.
วัน ศ เวลา 9.00 น. - 12.00 น.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2558
 2.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย.. 2558(ด่วนที่สุด)
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 1/2558 รุ่น พ56/10
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ54/12,พ54/16,พ54/20,พ57/10
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ55/20
ภาคเรียนที่ 3/2557 รุ่น พ56/11,พ56/12,พ56/13
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2558
 3.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 27 พฤษภาคม 2558(ด่วน)
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
**นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าว เข้ารายงานตัวบัณฑิต ที่กองพัฒนานักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 2 ในวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2558
 4.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต และเปิดภาคเรียนที่ 1/2558
(ด่วน)
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต

- วันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2558 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น54,55,56 และ 57
- วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2558 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558

- วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 22 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2558
กำหนดรับแบบชำระเงิน
- วันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2558
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 1 - 12 สิงหาคม 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2558
 5.ประกาศงดการเรียนการสอน
ประกาศงดการเรียนการสอน ภาคปกติ และภาคพิเศษ
ตามเอกสารแจ้ง Download : งดการเรียนการสอน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2558
 6.ระบบพิมพ์ใบรายชื่อนักศึกษา
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   30 มิถุนายน 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014