ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศงดการเรียนการสอน ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2557
 2.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต และเปิดภาคเรียนที่ 2/2557 (เปิดเรียนตามอาเซียน)
(ด่วนมาก)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (สำหรับนักศึกษาที่เปิดเรียนตามอาเซียน)
- วันที่ 24 - 31 ธ.ค.57 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 57 และ อ57 (กรุงเทพ และ สมุทรปราการ)
- วันที่ 24 - 31 ธ.ค.57 นักศึกษาภาคพิเศษ รุ่น พ57 (เรียนวันธรรมดา)
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชาภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 5 - 21 มกราคม 2558
กำหนดรับแบบชำระเงิน ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 28 ม.ค. - 3 ก.พ. 2558
กำหนดชำระเงิน ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 4 - 13 ก.พ. 2558
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
- วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2557
 3.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
( ตรวจสอบรายชื่อก่อนรับเอกสาร ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ขั้นตอนการรับใบรับรองคุณวุฒิ รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
1. ผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. ผ่านฝ่ายหอสมุด
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน โดยลงเลขที่ ธบ. ที่จบลงในคำร้องด้วย (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2557
 4.กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 ธ.ค. 57
*รับแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ54/20 และ พ55/23
*ส่งแบบลงทะเบียน*
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ55/11 และ พ55/15
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 1/2557 รุ่น พ55/20
ภาคเรียนที่ 2/2557 รุ่น พ56/11 และ พ56/12
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2557
 5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.00) ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนเรียนดี นำแบบชำระเงินประจำภาคเรียนที่ 2/2557 มาเปลี่ยนใหม่ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2557 แล้ว ให้ใบเสร็จมากรอกคำร้องของถอนเงินค่าหน่วยกิตคืนได้ที่งานทะเบียน
( รายละเอียดเพิ่มเติม )
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   8 ธันวาคม 2557
 6.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต และเปิดภาคเรียนที่ 2/2557
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557)
- วันที่ 24 - 26 ต.ค.57 นักศึกษารุ่นตกค้างภาคปกติและภาคพิเศษ
- วันที่ 27 ต.ค. - 2 พ.ย.57 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 53 , 54 , 55 และ56
- วันที่ 27 ต.ค. - 2 พ.ย.57 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 27 ต.ค. - 2 พ.ย.57 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชาภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 3 - 20 พฤศจิกายน 2557
กำหนดรับแบบชำระเงิน ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2557
กำหนดชำระเงิน ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 3 - 15 ธันวาคม 2557
เปิดภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 7.รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศโดย   registrar   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014