ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประการายชื่อทุนเรียนดี 3.00 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2)(ด่วนที่สุด)
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีนโยบายให้ทุนเรียนดีแก่นักศึกษา ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป โดยได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2) หากนักศึกษาชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2557 ไปแล้ว ให้นักศึกษามายยื่นคำร้องทั่วไปเพื่อขอถอนเงินค่าหน่วยกิตคืนที่ สนว. อาคาร 6 ชั้น 1 เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วให้นำใบเสร็จรับเงินมาแจ้งที่งานทะเบียน
( ตรวจสอบรายชื่อ )
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2557
 2.รายชื่อนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยกำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาวันที่ 7 กันยายน 2557 พร้อมรับตารางเรียน ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ รุ่นกลุ่มใหม่ และเข้าปฐมนิเทศนักศึกษาอย่างพร้อมเพียงกัน
( รายละเอียดเพิ่มเติม )
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 3.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 2 กรกฎาคม 2557(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อก่อนรับเอกสาร ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557
ขั้นตอนการรับใบรับรองคุณวุฒิ รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
1. ผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. ผ่านฝ่ายหอสมุด
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน โดยลงเลขที่ ธบ. ที่จบลงในคำร้องด้วย (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2557
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2557
 4.รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) เพิ่มเติม ในภาคเรียนที่ 1/2557(ด่วนมาก)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เพิ่มเติม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557 รับสมัครจำนวนจำกัดหากมีผู้สมัครครบตามจำนวนก็จะปิดรับสมัครในสาขาวิชานั้นๆ ทันที
( รายละเอียดเพิ่มเติม )
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2557
 5.การขอรับใบปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557
การขอรับใบปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 (เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา) ให้นักศึกษามารับใบปริญญาบัตรด้วยตนเองได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2557 ในวันเวลาราชการเท่านั้น
หมายเหตุ : นักศึกษาจะต้องนำสำเนาใบ Transcript และสำเนาใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา อย่างละ 1 ฉบับมาด้วย
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014