ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประการายชื่อทุนเรียนดี 3.00 ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีนโยบายให้ทุนเรียนดีแก่นักศึกษา ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป โดยได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิต จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 และขอไห้นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี 3.00 ทุกท่าน เข้าประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 1.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 สำหรับนักศึกษาที่รับแบบชำระเงินไปแล้วให้นำมาเปลี่ยนแบบชำระเงินใหม่ได้ที่ห้องทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 ในวันที่ 4 - 8 ส.ค. 57 ก่อนชำระเงินผ่านธนาคาร
( ตรวจสอบรายชื่อ )
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 กรกฏาคม 2557
 2.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปิดบริการ(ด่วนที่สุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค. - 3 ส.ค. 2557 เนื่องจากจัดเตรียมงานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2557
 3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี เรียนวันธรรมดา (วันจันทร์-วันพฤหัสบดี) ประจำภาคการศึกษา 1/2557
( ประกาศมหาวิทยาลัย )

@ ระดับปริญญาตรี
( บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ )
( รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ )
( สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ )

@ ระดับปริญญาตรี เทียนโอน
( บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ )
( บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด )
( บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ )
( บัญชีบัณฑิต )
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2557
 4.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 2 เมษายน 2557(ด่วนที่สุด)
( ตรวจสอบรายชื่อก่อนรับเอกสาร )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 2 เมษายน 2557
ขั้นตอนการรับใบรับรองคุณวุฒิ รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
1. ผ่านฝ่ายกิจการนักศึกษา
2. ผ่านฝ่ายหอสมุด
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน โดยลงเลขที่ ธบ. ที่จบลงในคำร้องด้วย (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2557
จ.- พฤ เวลา 9.00 - 18.00 น.และ ศ. เวลา 9.00 - 15.30 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2557
 5.กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต และเปิดภาคเรียนที่ 1/2557
(ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ต (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2557)
- วันที่ 25 - 28 พ.ค.57 นักศึกษา รุ่นตกค้าง ภาคปกติ
- วันที่ 26 - 31 พ.ค.57 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 53 , 54 และ 55
- วันที่ 1 - 6 มิ.ย.57 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น 56
- วันที่ 29 พ ค - 6 มิ.ย.57 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 2 - 3 มิ.ย. 57 นักศึกษาภาคพิเศษรุ่นตกค้าง (เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 4 - 8 มิ.ย. 57 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชาภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 9 - 26 มิถุนายน 2557
กำหนดรับแบบชำระเงิน ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 24 - 30 กรกฎาคม 2557
กำหนดชำระเงิน ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันที่ 31 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2557
เปิดภาคเรียนที่ 1/2557 ภาคปกติ และภาคพิเศษ(เรียนวันธรรมดา)
- วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 พฤษภาคม 2557
 6.ประกาศงดการเรียนการสอน ภาคปกติและภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เนื่องจากวันที่ 11 สิงหาคม 2557 เป็นวันหยุดตามประกาศคณะรักษาาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มหาวิทยาลัยงดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว และจัดให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 8 ตุลาคม 2557 โดยใช้เวลาเรียนและตารางเรียนวันจันทร์ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 7.รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   สนว.   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2557
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014