โปรแกรมวิชา
    คณะ 
     โปรแกรมวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ป.บัณฑิต (พิเศษ)   
  4452223ประกาศนียบัตรบัณฑิตการจัดการและการประเมินโครงการ 01 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014