โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
 โปรแกรมวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า

 60   ศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 61   ภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0150101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
 Thai for Communication and Information Retrieval
3 (3-0-6)
0150102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0150103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)

 62   มนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0150104 ความจริงของชีวิต
 Truth of life
3 (3-0-6)
0150105 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0200101 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-6)
0250101 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0250102 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)

 63   สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0250103 วิถีไทย
 Thai Living
3 (3-0-6)
0250104 วิถีโลก
 Global Society and Living
3 (3-0-6)
0250105 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)
0250106 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)

 64   คณิตศาสตร์และวิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0400101 พืชพรรณกับชีวิต
 Plants and Life
3 (3-0-6)
0400102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0400103 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0400104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)
0400105 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)
0400106 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)

 70   วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 114
 71   วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
 711   พื้นฐานวิทยาศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4013104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 Physics Laboratory I
1 (0-3-0)
4013106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 Physics Laboratory II
1 (0-3-0)
4013303 ฟิสิกส์ 1
 Physics I
3 (3-0-6)
4013305 ฟิสิกส์ 2
 Physics II
3 (3-0-6)
4023101 เคมี
 Chemistry
3 (3-0-6)
4023102 ปฏิบัติการเคมี
 Practices in Chemistry
1 (0-3-0)

 712   วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6001301 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 Engineering Mathemetics I
3 (3-0-6)
6001302 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
 Engineering Mathematics II
3 (3-0-6)
6001303 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
 Engineering Mathematics III
3 (3-0-6)

 72   พื้นฐานทางวิศวกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6052205 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
 Computer Programming for Engineers
3 (3-0-6)
6072101 เขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Drawing
3 (3-2-7)
6072102 งานฝึกฝีมือพื้นฐาน
 Basic Workshop Practice
1 (0-3-1)
6072303 กลศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Mechenics
3 (3-0-6)
6072304 วัสดุวิศวกรรม
 Engineering Materials
3 (3-0-6)

 73   วิชาชีพแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 63
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6005141 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
 Pre-Engineering Projects
1 (0-3-0)
6013108 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1
 Electrical Engineering Laboratory I
1 (0-3-0)
6013109 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2
 Electrical Engineering Laboratory II
1 (0-3-0)
6013110 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1
 Electrical Power Engineering Laboratory I
1 (0-3-0)
6013111 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 2
 Electrical Power Engineering Laboratory II
1 (0-3-0)
6013124 การทดลองทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 3
 Electrical Power Engineering Laboratory 3
1 (0-3-0)
6013301 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
 Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
6013302 วงจรไฟฟ้า
 Electric Circuits
3 (3-0-6)
6013307 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
 Electrical Machines I
3 (3-0-6)
6013312 ระบบไฟฟ้ากำลัง
 Electrical Power Systems
3 (3-0-6)
6013313 วิศวกรรมการส่องสว่าง
 Illumination Engineering
3 (3-0-6)
6013314 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
 High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
6013315 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
  -
3 (3-0-6)
6013316 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
 Electric Power Systems Analysis
3 (3-0-6)
6013317 วงจรและอุปกรณ์ควบคุม
 Circuits and Control Devices
3 (3-0-6)
6013319 การออกแบบระบบไฟฟ้า
 Electrical System Design
3 (3-0-6)
6013321 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
 Electrical Machines II
3 (3-0-6)
6013322 โรงจักรไฟฟ้าและสถานีย่อย
 Power Plants and Substations
3 (3-0-6)
6013323 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและรีเลย์
 Power System Protection and Relays
3 (3-0-6)
6023203 วงจรดิจิทัล
 Digital Circuits
3 (3-0-6)
6023306 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
 Engineering Electronics
3 (3-0-6)
6033304 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 Electromagnetic Field
3 (3-0-6)
6033315 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronics
3 (3-0-6)
6043305 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
 Electrical Instruments and Measurements
3 (3-0-6)
6043318 ระบบการควบคุม
 Control Systems
3 (3-0-6)
6053220 ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
 MicroProcessors and Microcontrollers
3 (3-0-6)

 74   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6004201 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร
 English for Administration
3 (3-0-6)
6004202 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
 English for Development Reading skills
3 (3-0-6)
6004203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาชีพ
 English for Professional Communication
3 (3-0-6)
6004204 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนสำหรับการสื่อสาร
 English for Communicative Writing
3 (3-0-6)
6004205 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
 English for Developing Reading Skills
3 (3-0-6)
6004206 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ
 English for Further Studies
3 (3-0-6)
6004207 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
 English for Employment
3 (3-0-6)
6004208 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
 Chinese for Communication 1
3 (3-0-6)
6004209 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
 Chinese for Communication 2
3 (3-0-6)
6004210 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
 Japanese for Communication 1
3 (3-0-6)
6004211 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
 Japanese for Communication 2
3 (3-0-6)
6004212 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
  -
3 (3-0-6)
6004213 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
 Korean for Communication 1
3 (3-0-6)
6014204 ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง
 Electrical Power Distribution Systems
3 (3-0-6)
6014205 คุณภาพกำลังไฟฟ้า
 Power Quality
3 (3-0-6)
6014206 เทคนิคการทดสอบทางวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
 High Volage Engineering Testing Techniques
3 (3-0-6)
6014208 การประมาณและการติดตั้งทางไฟฟ้า
 Electrical Estmation and Installaion
3 (3-0-6)
6014301 หม้อแปลงไฟฟ้า
 Transformers
3 (3-0-6)
6014302 เครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
 Induction Machines
3 (3-0-6)
6014303 การควบคุมมอเตอร์เชิงอุตสาหกรรม
 Industrial Motor Control
3 (3-0-6)
6014304 การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า
 Electrical Motor Drives
3 (3-0-6)
6014305 การวินิจฉัยเครื่องเครื่องจักรกลไฟฟ้า
 Electrical Machines Diagnosis
3 (3-0-6)
6014306 เครื่องจักรกลไฟฟ้า การขับเคลื่อน และระบบ
 Electrical Machines, Drives and Systems
3 (3-0-6)
6014307 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลไฟฟ้าสมัยใหม่
 Modern Electrical Machine Technologies
3 (3-0-6)
6024203 อิเล็กทรอนิกส์กำลังทางอุตสาหกรรม
 Industrial Power Electronics
3 (3-0-6)
6024205 การรบกวนทางไฟฟ้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Electrical interferences in Power Electronic Systems
3 (3-0-6)
6024206 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronics Packaging Technology
3 (3-0-6)
6024301 อิเล็กทรอนิกส์กำลังสูง
 High Power Electronics
3 (3-0-6)
6024302 การประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronics Applications
3 (3-0-6)
6024304 แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง
 Switch-Mode Power Electronics
3 (3-0-6)
6084201 เทคโนโลยีการแปลงรูปพลังงาน
 Energy Conversion Technology
3 (3-0-6)
6084202 การวางแผนของระบบไฟฟ้ากำลัง
 Power System Planning
3 (3-0-6)
6084203 พลศาสตร์และเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง
 Power System Dynamics and Stability
3 (3-0-6)
6084207 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
 Electrical Estmation and Installtion
3 (3-0-6)
6084309 อุณหศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้า
 Thermal Sciences for Electrical Engineers
3 (3-0-6)
6114201 สถิติและการวิจัยการดำเนินการ
 Statistics and Operation Research
3 (3-0-6)
6114202 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 Engneering Economics
3 (3-0-6)
6114203 กฎหมายอุตสาหกรรม
 Industrial Laws
3 (3-0-6)
6114205 การจัดการโครงการ
 Project Management
3 (3-0-6)

 75   วิชาฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6005142 โครงงานวิศวกรรม
 Engineering Projects
2 (0-6-0)
6005143 สหกิจศึกษาเฉพาะทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 Co-Operative Education in Electrical Engineering
6 (0-0-540)

 80   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6084201 เทคโนโลยีการแปลงรูปพลังงาน
 Energy Conversion Technology
3 (3-0-6)
6114204 การจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 02-8901801-8 ต่อ 6012,6014