มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ / มหาวิทยาลัยภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
 
reg
111  
มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ  ศูนย์ธนบุรี
ประจำปีการศึกษา 2553
   
ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป
  ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1
   
สามารถเลือกเรียนได้  2  แบบ
  1. เีรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี  เวลาเรียน 17.20 - 20.40 น.
  2. เรียนเฉพาะวันอาทิตย์             เวลาเรียน 07.40 - 19.00 น.
   
ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละภาคเรียน
  การเปิดสอนภาคพิเศษ ปีกา่รศึกษาละ 3 ภาคเรียน      ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละภาคเรียน ดังนี้
     ภาคเรียนที่  1  ระหว่างเดือนมิถุนายน          ถึงเดือนตุลาคม
     ภาคเรียนที่  2  ระหว่างเดือนพฤศจิกายน    ถึงเดือนมีนาคม
     ภาคเรียนที่  3  ระหว่างเดือนมีนาคม            ถึงเดือนพฤษภาคม
   
ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร
  หลักสูตรปริญญาตรี  ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า  14 ภาคเรียน
             (4 ปี และ 2 ภาคเรียน)
  หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) ระยะเวลาเีรียนไม่นอยกว่า  8 ภาคเีรียน
             (2 ปี และ 2 ภาคเรียน)
   
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโดยประมาณ 6,000 - 7,000 บาท / ภาคเรียน
   
เงื่อนไขการเปิดสอน
  การเปิดสอนภาคพิเศษ ในแต่ละสาขาวิชาหรือหมู่เรียน จะต้องมีผู้สมัครเข้าศึกษา
ไม้น้อยกว่า 40 คน / หลักสูตร (มหาวิทยาลัยจะแจ้งการเปิดเรียนให้ทราบตามที่อยู่
ที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัย  หากผู้สมัครเปลี่ยนที่อยู่กรุณาแจ้งมหาวิทยาลัย
ทราบด้วย)
   
 
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 ::::  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ::::
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ 02-890-1801-8 ต่อ 6012-6014
โทรสาร 02-890-2305