หลักสูตรเทียบโอน
( บริหารธุรกิจและบัญชี )
( การจัดการอุตสาหกรรม )
( อุตสาหกรรมการท่องเท่ี่ยว)