:: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ::
   คู่มือการใช้สำหรับอาจารย์
   แนะนำการลงทะเบียน
   Download เอกสารลงทะเบียน
   รายวิชาที่เปิดสอน
   ตารางเรียน/สอบ
   ตารางสอนอาจารย์
   ตารางการใช้ห้อง
   หลักสูตรที่เปิดสอน
   ประกาศรายชื่อสำเร็จการศึกษา
0
   ภาคปกติ 1/2560
   ภาคปกติ 2/2559
   ภาคพิเศษวันธรรมดา 1/2560
   ภาคพิเศษวันธรรมดา 2/2559
   ภาคพิเศษวันธรรมดา 3/2559
0
0
   ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
   เรื่องการขอสำเร็จการศึกษา
   ประกาศเรื่อง..ขาดสอบ
   เกณฑ์การพ้นสภาพการศึกษา
   ประการเรื่องการชำระเงิน
0
   ตารางเรียนปกติ-พิเศษ (จ-ศ)
   ตารางเรียนภาคพิเศษวันอาทิตย์
   ประกาศหยุดวันอาทิตย์ ปี2560
0
   ข้อมูลพื้นฐาน
   ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   วัตถุประสงค์
   โครงสร้างบุคลากร
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนที่ยุทธศาสตร์ (strategy map)
   แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2552
   คู่มือทะเบียน
   คู่มืออาจารย์
   ตัวอย่างชุดครุย

0
0
0
0
.
 
.
 
  0
ระบบและกลไกพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเรื่อง แนวปฏิบัติการขอปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เกร็ดน่ารู้ก้าวเข้าสู่ความสำเร็จในมหาวิทยาลัย
แบบการนำเสนอหลักฐานหมวดการศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
แนวทางการนำเสนอหลักสูตรและกำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปี 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การเสนอขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
. .
0
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อาคาร 6 ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 6012-6014

 
เพื่อการชมที่สมบูรณ์ กรุณาปรับหน้าจอเป็นขนาด 1024 x 768   
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Chrome,Firefox | พัฒนาโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน,ฝ่ายงานสารสนเทศ  
E-mail : reg_dru@mail.dru.ac.th   
 
jQuery UI Dialog - Modal message

แจ้งการเปิดบริการ
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2560
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์
เวลา 8.00 – 16.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ งดให้บริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
นักศึกษาภาคปกติ กรุงเทพฯ และสมุทรปราการ
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560