มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีขอความร่วมมือกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2552 ทุกท่าน ในการกรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต
ให้สมบูรณ์ถูกต้องตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สำหรับท่านและมหาวิทยาลัยโดยขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่าน ได้โปรดกรอกแบบสำรวจภาวะการณ์หางานทำของบัณฑิต
 
ขอให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2552 ทุกท่าน อ่านคู่มือการกรอกแบบสำรวจฯ นี้โดยละเอียด และเมื่ออ่านจบแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ตอบแบบสำรวจ
 
คำแนะนำในการกรอกแบบสำรวจ
ขั้นตอนที่ 1
           - ให้บัณฑิตเข้าไปตอบแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิตจากนั้นดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
 
 
Login หน้าจอหลัก
- กรอกรหัสผู้ใช้ คือ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
- รหัสผ่าน คือ วัน-เดือน-ปีเกิด (เช่น บัณฑิตที่เกิดวันที่ 1 มกราคม 2526  ให้กรอกเป็น 01012526  กรอกตัวเลขเท่านั้นห้ามเว้นวรรค) 
  แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
 
ขั้นตอนที่ 2
- จะปรากฏหน้าจอ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ระบบสร้างให้ (จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ควรจดบันทึกรหัสผ่านที่ระบบสร้างให้) เพราะบัณฑิตต้องใช้รหัสผ่านใหม่นี้ในการเข้า  login ครั้งต่อไปแทนวันเดือนปีเกิด ซึ่งบัณฑิตสามารถเปลี่ยนรหัสที่ระบบสร้างให้ได้ โดยการคลิกที่ “เปลี่ยนรหัสผ่าน” เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้ไปที่  “เข้าสู่ระบบของบัณฑิต”
 
 
ขั้นตอนที่ 3
- เมื่อเข้ามาทำการตอบแบบสอบถาม จะปรากฏหน้าจอรายละเอียด ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต ให้บัณฑิตกรอกรายละเอียดให้ครบ  จากนั้นเมื่อทำการตอบแบบสอบถามเสร็จสิ้น 
จากนั้น “ยืนยันการบันทึกการตอบแบบสอบถาม”
 
:: ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ::