ประกาศงานทะเบียนและวัดผล

เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา (การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)

รายละเอียด : Download

ข้อบังคับการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
6 กรกฎาคม 2559