กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560

*ส่งแบบลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่นพ57/12,พ57/16,พ57/20,พ57/21,พ57/22,พ57/23
ภาคเรียนที่ 3/2559 รุ่นพ56/11,พ56/12
*รับแบบลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่น พ56/24,พ58/21
ภาคเรียนที่ 3/2559 รุ่น พ58/10
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่น พ56/30(นิติศาสตร์),พ58/17,พ58/18

กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2560 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น56,57,58 และ 59
- วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

- วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 13 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ http://reg.dru.ac.th
- วันที่ 21 สิงหาคม - 11 กันยายน 2560
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2560

แจ้งการเปิดให้บริการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2560
จันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการ 8.00 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ เปิดให้บริการ 8.00 - 16.00 น.
วันเสาร์งดให้บริการ

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2560


ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 12 เมษายน 2560
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 12 เมษายน 2560
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท

กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 3/2559
สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 3/2559

- วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 20 - 31 มีนาคม 2560
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงิน online
- วันที่ 10 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 24 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ประกาศเรื่องระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม