รักษาสภาพภาคเรียนที่ 1/2560
นักศึกษาภาคปกติ ที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นภาคเรียนสุดท้าย และรอผลการแก้เกรด i นักศึกษาต้องดำเนินการรักษาสภาพ ภาคเรียนที่ 1/2560

หมายเหตุ: ทั้งนักศึกษาที่ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ยังไม่ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2560

กำหนดรับ-ส่งแบบลงทะเบียนและแบบชำระเงินนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคา 2560

*รับแบบลงทะเบียน
ภาคเรียนที่ 2/2559 รุ่น พ56/23, พ57/11
ภาคเรียนที่ 3/2559 รุ่น พ56/14
*รับแบบชำระเงิน*
ภาคเรียนที่ 1/2560 รุ่น พ56/10

รายชื่อนักศึกษาทุนเรียนดี 3.00 ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ปี 2560


ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามระเบียบการประเมินผลการศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตามประกาศแจ้ง Download
เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.6 ภาคปกติ
เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.6 ภาคพิเศษ
เกรดเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 1.8

พิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษเรียนวันธรรมดา พิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบออนไลน์
( พิมพ์ใบชำระเงิน )
** ( คู่มือการพิมพ์ใบชำระเงิน )
พิมพ์ใบชำระเงินออนไลน์ผ่าน Browser Chrome เท่านั้น
** นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงินออนไลน์ได้ตั้งแต่ 21 สิงหาคม - 11 กันยายน 2560 เท่านั้น
** หากเกินกำหนด ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิมพ์ใบชำระเงิน
และพิมพ์ใบชำระเงินได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET และเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ เรียนวันธรรมดา
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

- วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2560 นักศึกษาภาคเรียนสุดท้าย
หรือนักศึกษารุ่นตกค้างยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ
- วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม 2560 นักศึกษารุ่นตกค้างทุกรุ่นกลุ่ม
- วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาภาคปกติ รุ่น56,57,58 และ 59
- วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
- วันที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนวันธรรมดา)
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

- วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา
- วันที่ 13 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560
กำหนดพิมพ์แบบชำระเงินทางเว็บไซต์ http://reg.dru.ac.th
- วันที่ 21 สิงหาคม - 11 กันยายน 2560
กำหนดชำระเงิน
- วันที่ 28 สิงหาคม - 11 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา รอบวันที่ 14 มิถุนายน 2560
( ตรวจสอบรายชื่อ ) Download : ( file PDF )
สภาวิชาการอนุมัติ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ขั้นตอนการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
1. รับคำร้องขอคืนเงินประกันที่ฝ่ายทะเบียน
** โดยลงเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้องด้วย **
Download : ( คำร้องขอคืนเงินประกัน )
2. ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
3. ผ่านงานการเงิน
แล้วนำคำร้องมารับเอกสารที่งานทะเบียน (ใบรับรองคุณวุฒินี้สามารถใช้ได้ตลอดไปไม่มีกำหนดอายุ) กำหนดรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560
จ.- ศ. เวลา 9.00 - 15.00 น.
เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และต้องรับให้เสร็จสิ้นใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท

พิมพ์ใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา Online
นักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านระบบ online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( พิมพ์ใบเสร็จ ) ( มีปัญหาในการพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุ โทร. 028901801 ต่อ 5025 )

** ( คู่มือการพิมพ์ใบเสร็จ ) บราว์เซอร์เหมาะสำหรับพิมพ์ใบเสร็จ

** ** เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ใช้ใบเสร็จในการเบิกหน่วยงานต้นสังกัด
อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ, ภาคพิเศษ



ประกาศเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ประกาศเรื่องระเบียบการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม