สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
อาคาร 6 ชั้น 1 โทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 6012-6014

 

E-mail: reg_dru@mail.dru.ac.th
 
 
เพื่อการชมที่สมบูรณ์ กรุณาปรับหน้าจอเป็นขนาด 1024 x 768   
Copyright ? 2010 พัฒนาโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน,ฝ่ายงานสารสนเทศ