ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา มุ่งมั่น ส่งเสริม สนับสนุน และให้บริการด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต

วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานด้านการบริหารจัดการ การให้บริการด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ด้วยสารสนเทศและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

พันธกิจ
1. พัฒนาการบริการ การประสานงานทางวิชาการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะฯ ได้มีการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ