วัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการบริการ และการประสานงานทางวิชาการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน ด้านทะเบียนและประมวลผลการเรียนของนักศึกษา การประสานงานกับคณะในการจัดตารางเรียนตารางสอน การบริการและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศที่ทันสมัยแก่อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้บริการ
2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะฯ ได้มีการพัฒนางานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ