งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
registrar

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
» [เลขที่ ธบ. วันที่สำเร็จการศึกษา และวันที่กำหนดรับเอกสารจบ]
» เวลาในการรับเอกสารจบ ใบรับรองคุณวุฒิ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 15.00 น. ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

วันที่สภาวิชาการอนุมัติ ตรวจสอบรายชื่อจบ วันที่เริ่มรับเอกสารจบ หมายเหตุ
14 มิถุนายน 2560 Download 1 สิงหาคม 2560
12 เมษายน 2560 Download 30 พฤษภาคม 2560
8 มีนาคม 2560 Download 8 พฤษภาคม 2560
8 กุมภาพันธ์ 2560 Download 3 เมษายน 2560
20 มีนาคม 2560 Download 27 มีนาคม 2560
11 มกราคม 2560 Download 2 มีนาคม 2560
14 ธันวาคม 2559 Download 30 มกราคม 2560
9 พฤศจิกายน 2559 Download 17 มกราคม 2560
14 กันยายน 2559 Download 25 ตุลาคม 2559
13 กรกฎาคม 2559 Download 5 กันยายน 2559
8 มิถุนายน 2559 Download 25 กรกฎาคม 2559
11 พฤษภาคม 2559 Download 22 มิถุนายน 2559
7 เมษายน 2559 Download 25 พฤษภาคม 2559
9 มีนาคม 2559 Download 28 มีนาคม 2559
27 มกราคม 2559 Download 28 มีนาคม 2559
17 กุมภาพันธ์ 2559 Download 28 มีนาคม 2559
23 ธันวาคม 2558 Download 3 กุมภาพันธ์ 2559
28 ตุลาคม 2558 Download 1 ธันวาคม 2558
23 กันยายน 2558 Download 16 พฤศจิกายน 2558
22 กรกฎาคม 2558 Download 1 ตุลาคม 2558
27 พฤษภาคม 2558 Download 20 กรกฎาคม 2558
29 เมษายน 2558 Download 08 มิถุนายน 2558
25 มีนาคม 2558 Download 14 พฤษภาคม 2558
25 กุมภาพันธ์ 2558 Download 07 เมษายน 2558
13 มีนาคม 2558 Download 25 มีนาคม 2558
28 มกราคม 2558 Download 09 มีนาคม 2558


» ตรวจสอบรายชื่อจบ


ขั้นตอนการรับเอกสารสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
» รับแบบคำร้องขอคืนเงินประกัน ที่ฝ่ายทะเบียน หรือ Download : แบบคำร้องขอคืนเงินประกัน
   ** โดยกรอกเลขที่ ธบ. และวันที่จบลงในคำร้อง **
» ผ่านกองพัฒนานักศึกษา
» ผ่านงานการเงิน
» ส่งคำร้องคืนที่งานทะเบียน (พร้อมรับเอกสารจบ ใบรับรองคุณวุฒิ และ Transcript)

เวลาทำการ
» วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 - 15.00 น.และ วันศุกร์ เวลา 9.00 - 15.30 น. ยกเว้นวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาก่อนมารับเอกสาร เพื่อความรวดเร็ว
และต้องรับให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่สภาวิชาการอนุมัติ หลังจากนั้นจะต้องเสียค่าปรับ 500 บาท