งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
registrar

แบบฟอร์มต่างๆ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

หนังสือรับรอง Download
คำร้องขอใบแทนใบวุฒิการศึกษา Download
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) Download
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา Download
ลาออก Download
ขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล / ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา Download
แก้ I / ขอทราบผลการเรียน Download
ยกเลิกวิชาเรียน Download
คำร้องขอย้ายสถานศึกษา Download
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา Download
คำร้องขอรหัสผ่านระบบสารสนเทศ Download
คำร้องขอคืนเงินประกัน Downloadสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงมหานคร
อาคาร 6 ชั้น 1 เบอร์โทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 6012-6013