reg.dru Home / รับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 3.5

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ จัดสอบสัมภาษณ์ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3.5 นั้น มหาวิทยาลัยขอประกาศผลการสอบ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประเภทการรับสมัคร 2 ประเภท คือ ประเภททั่วไป และประเภทโควตาเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 1. ประเภททั่วไป (จะต้องชำระค่าสมัครเรียน 500 บาท)
 2. ประเภทโควตาเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (ยกเว้นค่าสมัครเรียน 500 บาท )

ระเบียบการสมัครประเภทโควตา เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ยินดีจัดสรรโควตาให้นักเรียน/นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป (ได้รับยกเว้นค่าสมัครเรียน 500 บาท เท่านั้น ) ผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการสอบตามขั้นตอนทุกอย่าง
 1. กรอกใบสมัคร ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษา พร้อมพิมพ์ใบสมัครจากระบบ
 2. ส่งใบสมัครที่โรงเรียน/วิทยาลัย ของนักศึกษา ให้โรงเรียนรวบรวมรายชื่อผู้สมัคร ส่งให้กับมหาวิทยาลัย และจะต้องมีหนังสือนำจากโรงเรียนแนบมาด้วย จึงจะถือว่าสมบูรณ์ (ห้ามส่งมาเฉพาะใบสมัคร)
 3. มหาวิทยาลัยจัดสรรโควตา ให้กับทางโรงเรียนสาขาวิชา/วิชาเอกละ 5 คน โดยโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาตามลำดับ 1 - 5 ต่อสาขาวิชา
 4. จะต้องมีหนังสือนำจากทางโรงเรียน/วิทยาลัย แนบมาด้วย
 5. ใบสมัครส่งถึงมหาวิทยาลัยจึงจะถือว่าการสมัครสมบูรณ์ โดยให้ตรวจสอบผ่านระบบ [เมนูตรวจสอบสถานะ]
 6. กรุณาส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครให้ถึงมหาวิทยาลัยก่อนวันปิดรับสมัครในแต่ละรอบ
 7. ที่อยู่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอขอบคุณทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง

ปญหาที่พบ (สำหรับผู้สมัคร ประเภทโควตา)

 • การส่งใบสมัครประเภทโควตา จะต้องมีหนังสือนำจากทางโรงเรียนมาด้วย ห้ามส่งมาเฉพาะใบสมัคร
 • ใบสมัครที่ส่งทางไปรษณีย์ มาถึงมหาวิทยาลัย ไม่ทันกับการประกาศรายชื่อผู้สมัคร
 • ขอให้เผื่อเวลาในการจัดส่งใบสมัคร เพื่อให้ถึงมหาวิทยาลัยก่อนปิดรับสมัครของแต่ละรอบการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 5/1

กิจกรรม รอบที่ 5/1
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 20 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
เว็บไซต์ www.dru.ac.th และ reg.dru.ac.th
สัมภาษณ์ วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561
ผู้สมัครสายครู 5 ปี จะต้องสอบวัดแววความเป็นครู 9.00-11.00 น. และสอบสัมภาษณ์ 11.00-14.00 น.
ผู้สมัครสาขาอื่นๆ สอบสัมภาษณ์ เวลา 9.00 – 14.00 น.
การสัมภาษณ์พิจารณาจาก Portfolio
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
เว็บไซต์ www.dru.ac.th และ reg.dru.ac.th
รายงานตัวพร้อมชำระเงิน วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 14.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับปริญญาตรี รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอยปลาย/กศน./ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • ระดับปริญญาตรี (โดยการเทียบโอน) รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ (ปวส.)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 13,500 บาท
 • ยกเว้น สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ประมาณ 17,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สนับสนุนทุนการศึกษา ต่างๆ

 • ประเภทโควตา เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป (ผลการเรียนชั้น ม.5 ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร 500 บาท) ให้นักเรียนกรอกข้อมูลผู้สมัครผ่านเว็บไซต์ www.dru.ac.th หรือ reg.dru.ac.th พิมพ์ใบสมัครจากระบบ ส่งให้โรงเรียนของนักเรียนเองรวบรวมใบสมัครที่พิมพ์จากระบบเพื่อทำหนังสือนำส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือสมุทรปราการ
 • ทุนเรียนดี สำหรับผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียน 3.00 (สำหรับนักศึกษาทั่วไป)
 • ทุนอื่น ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังมีทุนสนับสนุนการศึกษาอีกมากกว่า 100 ทุน สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เป็นนักกีฬา หรือผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย และยังมีทุนจากภาคเอกชนอีกเป็นจำนวนมาก
 • ทุน กยศ. สามารถกู้ต่อเนื่องจากมัธยมศึกษาตอนปลายได้ และนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน กยศ. ได้
หมายเหตุ การจัดสรรทุนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หลักฐานการสมัครเรียน (สำหรับผู้สมัครผ่าน internet ส่งหลักฐานในวันรายงานตัว)

 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (ห้ามขีดคร่อม) พร้อมฉบับจริง