Home / รับสมัครนักศึกษาใหม่

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ประเภททั่วไป

1. คลิกที่ปุ่ม [สมัครเรียน] เพื่อสมัครเรียน
2. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว เลือกที่ [ยืนยันการสมัครเรียน] คลิกที่ปุ่ม [ส่งใบสมัครเรียน]
3. ผู้สมัครสามารถตรวจข้อมูลการสมัครได้ที่ เมนู[ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ]
4. ให้ผู้สมัคร "พิมพ์ใบชำระเงิน" เลือกที่เมนู [พิมพ์ใบชำระเงิน] ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
5. มีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-8901801 ต่อ 6012,6013

ขั้นนตอนสมัครประเภทโควตาเกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

1. คลิกที่ปุ่ม [สมัครเรียน] เพื่อสมัครเรียน
2. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว เลือกที่ [ยืนยันการสมัครเรียน] คลิกที่ปุ่ม [ส่งใบสมัครเรียน]
3. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบข้อมูลการสมัครได้ที่ เมนู[ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ]
4. ให้ผู้สมัคร "พิมพ์ใบสมัครจาก INTERNET " ให้นักเรียนนักศึกษา ส่งใบสมัครที่โรงเรียน/วิทยาลัย ของตัวเอง
5. โดยโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาจากผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด เรียงตามลำดับ จำนวนทุน 5 คน / 1 สาขาวิชา
6. ให้โรงเรียนส่งรายชื่อผู้สมัคร พร้อมพิมพ์ใบสมัครจากระบบรับสมัคร (INTERNET) ส่งใบสมัครให้ถึงมหาวิทยาลัยก่อนที่จะหมดเขตการรับสมัครในแต่ละรอบ ใบสมัครส่งถึงมหาวิทยาลัย จึงจะถึอว่าการสมัคร ประเภทโควตา เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป สมบูรณ์
7. ส่งใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เลขที่ 172 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
8. มีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-8901801 ต่อ 6012,6013