Home / รับสมัครนักศึกษาใหม่

สาขาวิชา/วิชาเอก ที่รับสมัคร

เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา/วิชาเอก วุฒิที่รับสมัคร หลักสูตร หลักสูตร เลือกสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
1 1310 สาขาวิชาคณิตศาสตร์(5ปี) ม.6,ปวช. ป.ตรี(5ปี) ค.บ. -
2 1311 สาขาวิชาภาษาไทย(5ปี) ม.6,ปวช. ป.ตรี(5ปี) ค.บ. -
3 1312 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5ปี) ม.6,ปวช. ป.ตรี(5ปี) ค.บ. -
4 1313 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(5ปี) ม.6,ปวช. ป.ตรี(5ปี) ค.บ. -
5 1314 สาขาวิชาสังคมศึกษา(5ปี) ม.6,ปวช. ป.ตรี(5ปี) ค.บ. -
6 1315 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(5ปี) ม.6,ปวช. ป.ตรี(5ปี) ค.บ. -
7 1322 สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง(5ปี)(คณะมนุษยศาสตร์ฯ) ม.6,ปวช. ป.ตรี(5ปี) ค.บ. -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 3328 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี น.บ. -
2 3331 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี ศศ.บ. -
3 3335 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี ศศ.บ. -
4 3339 สาขาวิชาภาษาไทย(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี ศศ.บ. -
5 3342 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี รป.บ. -
6 3344 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี ศป.บ. -
7 3345 สาขาวิชาการจัดการชุมชน(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี ศศ.บ. -
8 6147 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบดิจิทัล(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี ศป.บ. -
9 6165 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี ศป.บ. -
คณะวิทยาการจัดการ
1 3375 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี นศ.บ. -
2 6149 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บธ.บ. -
3 6174 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี นศ.บ. -
4 7340 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บช.บ. -
5 7341 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บธ.บ. -
6 7347 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(4 ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บธ.บ. -
7 7349 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บธ.บ. -
8 7361 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บธ.บ. -
9 7363 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(4 ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บธ.บ. -
10 6172 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ(เทียบโอน) ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ) ป.ตรี(เทียบโอน) บธ.บ. -
11 7471 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(เทียบโอน) ปวส. (การตลาด) ป.ตรี(เทียบโอน) บธ.บ. -
12 7472 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(เทียบโอน) ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ) ป.ตรี(เทียบโอน) บธ.บ. -
13 7473 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(เทียบโอน) ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ) ป.ตรี(เทียบโอน) บธ.บ. -
14 7476 หลักสูตรบัญชีบัญฑิต(เทียบโอน) ปวส. (การบัญชี) ป.ตรี(เทียบโอน) บช.บ. -
15 7477 หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(เทียบโอน) ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ) ป.ตรี(เทียบโอน) บธ.บ. -
16 7479 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) ปวส. (คอมพิวเตอร์) ป.ตรี(เทียบโอน) บธ.บ. -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 2305 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี วท.บ. -
2 2307 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี วท.บ. -
3 2318 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี วท.บ. -
4 2319 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี วท.บ. -
5 6109 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(4ปี) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี วท.บ. -

เรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ลำดับที่ รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา/วิชาเอก วุฒิที่รับสมัคร หลักสูตร หลักสูตร เลือกสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
1 9100 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(5ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ป.ตรี(5ปี) ค.บ. -
2 9102 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(5ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ป.ตรี(5ปี) ค.บ. -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 9301 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี รป.บ. -
2 9303 สาขาวิชาภาษาไทย(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี ศศ.บ. -
3 9304 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี ศศ.บ. -
4 9305 สาขาวิชาการจัดการชุมชน(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี ศศ.บ. -
5 9348 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี ศป.บ. -
6 9349 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี ศป.บ. -
คณะวิทยาการจัดการ
1 9339 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี นศ.บ. -
2 9341 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี นศ.บ. -
3 9431 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(4 ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บธ.บ. -
4 9432 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(4 ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บธ.บ. -
5 9433 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บธ.บ. -
6 9434 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ(4 ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บธ.บ. -
7 9435 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บช.บ. -
8 9436 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บธ.บ. -
9 9437 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี บธ.บ. -
10 9520 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน)(เรียนที่สมุทรปราการ) ปวส. (คอมพิวเตอร์) ป.ตรี(เทียบโอน) บธ.บ. -
11 9521 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(เทียบโอน)(เรียนที่สมุทรปราการ) ปวส. (การตลาด) ป.ตรี(เทียบโอน) บธ.บ. -
12 9523 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(เทียบโอน)(เรียนที่สมุทรปราการ) ปวส. (การบัญชี) ป.ตรี(เทียบโอน) บช.บ. -
13 9543 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอการจัดการทรัพยากรมนุษย์(เทียบโอน)(เรียนที่สมุทรปราการ) ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ) ป.ตรี(เทียบโอน) บธ.บ. -
14 9545 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(เทียบโอน)(เรียนที่สมุทรปราการ) ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ) ป.ตรี(เทียบโอน) บธ.บ. -
15 9547 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(เทียบโอน)(เรียนที่สมุทรปราการ) ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ) ป.ตรี(เทียบโอน) บธ.บ. -
16 9548 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ(เทียบโอน)(เรียนที่สมุทรปราการ) ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ) ป.ตรี(เทียบโอน) บธ.บ. -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 9234 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี วท.บ. -
2 9235 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(4ปี)(เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี วท.บ. -
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
1 9200 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี) (เรียนที่สมุทรปราการ) ม.6,ปวช. ปริญญาตรี วศ.บ. -