กรอกใบสมัครเรียน

สมัครเรียน รอบที่ 1/1 รับนักศึกษา Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน (TCAS)

เลือกสถานที่เรียน

สาขาวิชาลำดับที่ 1
สาขาวิชาลำดับที่ 2

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร
เลือกประเภทการสมัคร ประเภททั่ว/โควตา
เกรดเฉลี่ยรวม (GPA) ปัจจุบัน
โรงเรียน/วิทยาลัย ที่ใช้สมัคร
ข้อมูลผู้สมัคร
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
จังหวัดที่เกิด
เบอร์โทรศัพท์
email
บ้านเลขที่
หมู่
ถนน ซอย หรือชื่อหมู่บ้าน
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
รหัสไปรษณีย์
กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนสมัคร