กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ ประเภทรับตรง

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ

ทุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ มีนโยบายให้ทุนเรียนดี ยกเว้นค่าหน่วยกิต แก่ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่มีผลการเรียนดีมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสให้ผู้สมัครเลือกเรียนตามความสนใจ ความถนัด ความเหมาะสมของผู้เรียน และส่งเสริมสนันสนุนให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครประเภททุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00

 • กรอกใบสมัครภาคปกติ
 • เลือกประเภททุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00
 • สอบสัมภาษณ์/รายงานตัว

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ระดับปริญญาตรี รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/กศน./ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • ระดับปริญญาตรี (โดยการเทียบโอนหน่วยกิต) รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
 • ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ใช้คะแนน GAT PAT และวิชาสามัญ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
 • ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนประมาณ 9,000 บาทต่อภาคเรียน
 • ยกเว้น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ประมาณ 17,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สนับสนุนทุนการศึกษา ต่างๆ
 • ทุน กยศ. สามารถกู้ กยศ. ต่อเนื่องได้ และนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน กยศ.
 • ทุนอื่น ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังมีทุนสนับสนุนการศึกษาอีกมากกว่า 200 ทุน สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เป็นนักกีฬา ทุนเรียนดี หรือผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย และยังมีทุนจากภาคเอกชนอีกเป็นจำนวนมาก

หมายเหตุ การจัดสรรทุนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หลักฐานการสมัครเรียน (สำหรับผู้สมัครผ่าน internet ส่งหลักฐานในวันรายงานตัว)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ (ห้ามขีดคร่อม) พร้อมฉบับจริง