สมัครเรียนภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ/ผลการสอบสัมภาษณ์ รอบ Admission


หมายเหตุ รายชื่อที่ประกาศจะมีเฉพาะผู้ที่ส่งใบสมัครถึงมหวิทยาลัย(ประเภทโควตา) และผู้สมัครที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น(ประเภททั่วไป)

ประกาศรายชื่อผลการสอบ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

มรธ. กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
คณะครุศาสตร์
รวมคณะ 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3329 สาขาวิชานิติศาสตร์(4ปี) 11
3331 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(4ปี) 5
3339 สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี)(ศศ.บ.) 8
3343 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(4ปี) 26
3344 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์(4ปี) 2
6147 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบดิจิทัล(4ปี) 4
6165 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์(4ปี) 4
รวมคณะ 60
คณะวิทยาการจัดการ
6163 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม(4ปี) 2
6174 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์(4ปี) 1
6175 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์(4ปี) 3
7477 หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(เทียบโอน) 1
รวมคณะ 7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2302 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี) 11
2305 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี) 3
2307 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(4ปี) 1
รวมคณะ 15
รวมศูนย์ 82

มรธ. สมุทรปราการ

สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร
คณะครุศาสตร์
รวมคณะ 0
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9301 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(4ปี) 1
9303 สาขาวิชาภาษาไทย(4ปี) 8
9304 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(4ปี) 8
9349 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์(4ปี) 3
รวมคณะ 20
คณะวิทยาการจัดการ
9339 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์(4ปี) 2
9436 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี) 1
9612 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว(4ปี) 1
9613 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม(4ปี) 4
9614 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาร้านอาหารและภัตตาคาร(4ปี) 1
9615 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน(4ปี) 2
9545 วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(เทียบโอน) 1
รวมคณะ 12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9200 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(4ปี) 2
9234 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี) 1
9235 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(4ปี) 1
9236 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี) 1
9641 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ทล.บ.)(4ปี) 2
รวมคณะ 7
รวมศูนย์ 39
รวมทั้งหมด 121