• ระดับปริญญาตรี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6., ปวช.
  • ระดับปริญญาตรี (โดยการเทียบโอนหน่วยกิต) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เท่านั้น
ลำดับ รหัสสาขาวิชา : ชื่อสาขาวิชา ระดับ เลือกสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
1 1340 : สาขาวิชาคณิตศาสตร์(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
2 1341 : สาขาวิชาภาษาไทย(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
3 1342 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
4 1343 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
5 1344 : สาขาวิชาสังคมศึกษา(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
6 1346 : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 3329 : สาขาวิชานิติศาสตร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
2 3331 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
3 3339 : สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี)(ศศ.บ.)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
4 3342 : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
5 3343 : สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
6 3344 : สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
7 3345 : สาขาวิชาการจัดการชุมชน(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
8 6147 : สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบดิจิทัล(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
9 6165 : สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
คณะวิทยาการจัดการ
1 6162 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
2 6163 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
3 6174 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
4 6175 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
5 6341 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(CP ALL)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
6 6347 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า(4 ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
7 6349 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(CP ALL)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
8 7340 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
9 7341 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
10 7347 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(4 ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
11 7349 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
12 7361 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
13 7363 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
14 6142 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาธุรกิจนำเที่ยว(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
15 6143 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
16 7471 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (การตลาด)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
17 7472 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
18 7476 : หลักสูตรบัญชีบัญฑิต(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (การบัญชี)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
19 7477 : หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
20 7479 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (คอมพิวเตอร์)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 2302 : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
2 2305 : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
3 2307 : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
4 2309 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
5 2320 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
6 6140 : สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ทล.บ.)(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
7 6141 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ทล.บ.)(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
8 6220 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -