• ระดับปริญญาตรี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6., ปวช.
  • ระดับปริญญาตรี (โดยการเทียบโอนหน่วยกิต) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เท่านั้น
ลำดับ รหัสสาขาวิชา : ชื่อสาขาวิชา ระดับ เลือกสาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
1 9140 : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
2 9142 : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(สายครู)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 9301 : สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
2 9303 : สาขาวิชาภาษาไทย(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
3 9304 : สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
4 9348 : สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
5 9349 : สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
คณะวิทยาการจัดการ
1 9339 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
2 9341 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
3 9431 : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
4 9432 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
5 9433 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
6 9435 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
7 9436 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
8 9437 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
9 9483 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
10 9612 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
11 9613 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาการโรงแรม(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
12 9615 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาธุรกิจการบิน(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
13 9631 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(CP ALL)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
14 9639 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(CP ALL)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
15 9520 : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (คอมพิวเตอร์)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
16 9521 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (การตลาด)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
17 9523 : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (การบัญชี)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
18 9545 : วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
19 9547 : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(เทียบโอน)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านบริหารธุรกิจ)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
20 9642 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาธุรกิจโรงแรม(เทียบโอน)(เรียนที่สมุทรปราการ)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
21 9644 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มวิชาธุรกิจนำเที่ยว(เทียบโอน)(เรียนที่สมุทรปราการ)
วุฒิที่รับสมัคร ปวส. (ด้านการท่องเที่ยว/โรงแรม)
ป.ตรี (เทียบโอน) -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 9200 : สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
2 9234 : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
3 9235 : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
4 9236 : สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
5 9640 : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ทล.บ.)(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -
6 9641 : สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ทล.บ.)(4ปี)
วุฒิที่รับสมัคร ม.6,ปวช.
ปริญญาตรี -