ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร ประเภททั่วไป
1. คลิกที่ปุ่ม [สมัครเรียน] เพื่อสมัครเรียน
2. กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว เลือกที่ [ยืนยันการสมัครเรียน] คลิกที่ปุ่ม [ส่งใบสมัครเรียน]
3. ผู้สมัครสามารถตรวจข้อมูลการสมัครได้ที่ เมนู[ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ]
4. ให้ผู้สมัคร "พิมพ์ใบชำระเงิน" เลือกที่เมนู [พิมพ์ใบชำระเงิน] ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 โทรศัพท์ 02-8901801 ต่อ 6012-6013
ผู้สมัครประเภททั่วไป เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (ฟรีค่าสมัคร 500บาท)
1. กรอกข้อมูลผ่านระบบเลือกประเภท (ประเภททั่วไป เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ฟรีสมัครเรียน 500 บาท)
2. ให้ผู้สมัครมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้เลย
3. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ ประเภททัวไป เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (ฟรีค่าสมัคร 500 บาท)
 • พิมพ์บัตรผู้สมัครจากระบบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ (ใบเกรด 5 ภาคเรียน)
ผู้สมัครประเภทโควตา
1. กรอกใบสมัครผ่่านระบบ เลือกประเภทโควตา ฟรีค่าสมัคร 500 บาท
2. ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครจากระบบ แล้วส่งที่โรงเรียนของนักเรียนเอง เพื่อให้โรงเรียนพิจารณาและส่งใบสมัครพร้อมหนังสือนำจากทางโรงเรียน เพื่อส่งให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นักศึกษาถึงจะมีรายชื่อสอบสัมภาษณ์
3. เอกสารสมัครเรียน ประเภทโควตา
 • ใบสมัครพิมพ์จากระบบรับสมัคร
 • หนังสือนำจากโรงเรียนของนักศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ (ใบเกรด 5 ภาคเรียน)
ผู้สมัครส่งใบสมัครถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีก่อน ถึงจะประกาศรายชื่อผู้สมัคร
ผู้สมัครประเภททุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (ฟรีค่าสมัคร 500บาท) และค่าลงทะเบียน
1. กรอกข้อมูลผ่านระบบเลือกประเภท (ทุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ฟรีสมัครเรียน 500 บาทและค่าลงทะเบียน)
2. ให้ผู้สมัครมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้เลย
3. เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ ประเภทททุนเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป (ฟรีค่าสมัคร 500 บาทและค่าลงทะเบียน)
 • พิมพ์บัตรผู้สมัครจากระบบ
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ (ใบเกรด 5 ภาคเรียน)