ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. สมุทรปราการ อาคาร 13
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  4/7/2565 - 10/7/2565 
วัน
รายวิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา
สอบปลายภาค
จันทร์
1101206 : วิทยาการจัดการเรียนรู้
41
สป13-201
8:00-12:00
31 ต.ค 2565
จันทร์
1014302 : สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
40
สป13-201
13:00-17:00
31 ต.ค 2565
อังคาร
1101103 : จิตวิทยาสำหรับครู
401
สป13-201
8:00-12:00
-
อังคาร
0593002 : สังคมไทยและสังคมโลก
40
สป13-201
13:00-16:00
1 พ.ย 2565
พฤหัสบดี
1014103 : การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย
401
สป13-201
13:00-17:00
-
ศุกร์
1101102 : คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
401
สป13-201
8:00-12:00
-
ศุกร์
1014105 : การจัดกิจกรรมทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
401
สป13-201
13:00-17:00
-
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122