ตารางการใช้ห้อง
 ศูนย์ มรธ. สมุทรปราการ อาคาร 14
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  4/7/2565 - 10/7/2565 
วัน
รายวิชา
หมู่เรียน
ห้อง
เวลา
สอบปลายภาค
จันทร์
4173401 : การวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
40
สป14-201
8:00-10:00
31 ต.ค 2565
จันทร์
4173401 : การวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
40
สป14-201
8:00-10:00
31 ต.ค 2565
จันทร์
4173402 : ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
40
สป14-201
10:00-12:00
31 ต.ค 2565
จันทร์
4173402 : ปฏิบัติการวิจัยทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
40
สป14-201
13:00-17:00
31 ต.ค 2565
อังคาร
4173325 : การบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม
40
สป14-201
9:00-12:00
1 พ.ย 2565
อังคาร
4172206 : วัสดุอุตสาหกรรม
40
สป14-201
13:00-16:00
1 พ.ย 2565
พุธ
4173301 : เขียนแบบวิศวกรรม
40
สป14-201
8:00-12:00
2 พ.ย 2565
พฤหัสบดี
4173319 : สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
40
สป14-201
13:00-17:00
3 พ.ย 2565
ศุกร์
4173324 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
40
สป14-201
9:00-12:00
4 พ.ย 2565
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122