สมัครเรียนภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช.
  • เปิดรับสมัคร ตังแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงเดือนมิถุนายน 2567
สมัครเรียน ปีการศึกษา 2567

สมัครเรียนภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2566

เปิดรับสมัครภาคเรียนที่ 2/2566 เร่ิมเรียน เดือนพฤศจิกายน 2566

สมัครเรียน ภาคเรียน 2/2566