กำหนดการรับสมัคร ภาคปกติ ประเภทรับตรง

รับสมัครใหม่ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

คุณสมบัติผู้สมัคร
  • ระดับปริญญาตรี รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/กศน./ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • ระดับปริญญาตรี (โดยการเทียบโอนหน่วยกิต) รับสมัครผู้ที่กำลังศึกษา หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
  • ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ใช้คะแนน GAT PAT และวิชาสามัญ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  • ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนประมาณ 9,000 บาทต่อภาคเรียน
  • ยกเว้น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ประมาณ 17,000 บาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สนับสนุนทุนการศึกษา ต่างๆ
  • ทุน กยศ. สามารถกู้ กยศ. ต่อเนื่องได้ และนักศึกษาทุกคนมีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุน กยศ.
  • ทุนอื่น ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ยังมีทุนสนับสนุนการศึกษาอีกมากกว่า 200 ทุน สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เป็นนักกีฬา ทุนเรียนดี หรือผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย และยังมีทุนจากภาคเอกชนอีกเป็นจำนวนมาก

หมายเหตุ การจัดสรรทุนเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย