ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

กิจกรรม รับสมัคร
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วัน เวลาในการยื่นใบสมัคร
  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 15.00 น.
  • วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 15.00 น.
  • (ยกเว้นวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศรายชื่อ/สาขาวิชาที่เปิดสอน ตรวจสอบทางเว็บไซต์ reg.dru.ac.th/entry
กำหนดการรายงานตัวผ่านระบบ
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต
ตรวจสอบทางเว็บไซต์
กำหนดการเปิดเรียน สาขาวิชาที่มีผู้รายงานตัวครบ 40 คน/สาขาวิชา และสามารถจัดการเรียนการสอนได้