ประกาศรายชื่อ/สาขาวิชา (เรียนที่ มรธ. กรุงเทพมหานคร)

ขั้นตอนรายงานตัวภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

กรอกประวัตินักศึกษา/ส่งหลักฐานสำเนาวุฒิการศึกษา ส่งหลักฐานสำเนาวุฒิการศึกษา
( นักศึกษาต้องอัพวุฒิการศึกษาเข้ามาก่อน ถึงจะสามารถลงทะเบียนรายงานตัวครั้งที่ 1 ได้ )
ลงทะเบียนออนไลน์/ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ครั้งที่ 1
ขยายวันรายงานตัวตั้งแต่ 16 มกราคม 2566 -10 กุมภาพันธ์ 2566
ชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา งวดที่ 2 ในวันเปิดเรียน
เปิดภาคเรียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศมหาวิทยาลัย
- เรื่องการแบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
- เรื่องการเปลี่ยนแปลงรายการค่าธรรมเนียมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้

รวมทั้งหมด 10 สาขาวิชา ดังนี้ ระดับปริญญาตรี
 • (อาทิตย์-ปริญญาตรี ) : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • (อาทิตย์-ปริญญาตรี ) : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • (อาทิตย์-ปริญญาตรี ) : สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
 • (อาทิตย์-ปริญญาตรี ) : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • (อาทิตย์-ปริญญาตรี ) : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
 • (อาทิตย์-ปริญญาตรี ) : สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
 • (อาทิตย์-ปริญญาตรี ) : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
 • (อาทิตย์-ปริญญาตรี(ปวส.)) : สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (เทียบโอน)
 • (อาทิตย์-ปริญญาตรี(ปวส.)) : วิชาเอกการจัดการ (เทียบโอน)
 • (อาทิตย์-ปริญญาตรี(ปวส.)) : วิชาเอกการตลาด (เทียบโอน)

สาขาวิชาอื่นๆ ขยายเวลาการรับสมัครเพิ่มเติม
 • ส่งหลักฐานการรายงานตัว
 • ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณ 13,000 บาท ยกเว้น หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประมาณ 15,500 บาท
 • หากไม่มารายงานตัวภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 • หมายเหตุ : สาขาวิชาใดๆที่มีผู้รายงานตัวเต็มแล้วจะปิดรับรายงานตัวทันที

ลำดับ รหัสสาขาวิชา : ชื่อสาขาวิชา ระดับ รายชื่อผู้สมัคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 339005 (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ พิเศษ ป.ตรี
2 439001 (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต พิเศษ ป.ตรี
3 539006 (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พิเศษ ป.ตรี
คณะวิทยาการจัดการ
1 739002 (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : วิชาเอกการจัดการ พิเศษ ป.ตรี
2 739003 (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : วิชาเอกการตลาด พิเศษ ป.ตรี
3 839008 (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พิเศษ ป.ตรี
4 773001 (อาทิตย์-ปริญญาตรี(ปวส.)) : วิชาเอกการจัดการ พิเศษ ป.ตรี (เทียบโอน)
5 773003 (อาทิตย์-ปริญญาตรี(ปวส.)) : วิชาเอกการตลาด พิเศษ ป.ตรี (เทียบโอน)
6 773009 (อาทิตย์-ปริญญาตรี(ปวส.)) : สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ พิเศษ ป.ตรี (เทียบโอน)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 239001 (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พิเศษ ป.ตรี

หมายเหตุ : เปิดรับรายงานตัวเพิ่มจำนวนจำกัด เต็มปิดรับรายงานตัวทันที่ ผู้ที่รายงานตัวก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน หากรายงานตัวไม่ทันจะขึ้นบัญชีไว้ก่อนรอจนกว่าจะครบจำนวน
***ผู้สมัครสาขาวิชาอื่นยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ (หากประสงค์จะย้ายสาขาวิชากรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 028901801 ต่อ 50150, 60120 ***