ประกาศเรื่องสาขาวิชา/วิชาเอกที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้

เรียนผู้สมัครภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ

มหาวิทยาลัยาชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ขยายเวลารับรายงานตัวภาคพิเศษเพิ่มเติม เนื่องจากผู้รายงานตัวมีจำนวนน้อย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 31 สิงหาคม 2564

  • เปิดภาคเรียน วันที่ 5 กันยายน 2564
  • ชำระเงินงวดที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2564


  • นักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ทั้งกรุงเทพฯและสมุทรปราการ
    เปิดเทอมวันที่ 5 กันยายน 2564 ตรวจสอบรายละเอียดได้ทาง รายละเอียดเพิ่มเติม