คณะ /สาขาวิชา

ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เรียนที่ มรธ. กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม ระยะเวลา
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 10 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อ/สาขาวิชาที่เปิดสอน ตรวจสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 16 มิถุนายน 2566
กำหนดการรายงานตัวผ่านระบบ
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต
วันที่ 24 มิถุนายน 2566
กำหนดการเปิดเรียน สาขาวิชาที่มีผู้รายงานตัวครบ 40 คน/สาขาวิชา และสามารถจัดการเรียนการสอนได้
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566
กรอกใบสมัคร >>
เงื่อนไขการเปิดสอน
  • มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอนกรณีนักศึกษาไม่ถึง 40 คน / หลักสูตร และผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนแปลงไปสาขาอื่นที่สามารถเปิดเรียนได้
  • หลักสูตรปริญญาตรี (โดยการเทียบโอนหน่วยกิต) หากผู้สมัครเข้าศึกษาไม่ตรงสาขา จะต้องเรียนเก็บรายวิชามากกว่า และอาจใช้เวลาในการสำเร็จการศึกษาช้ากว่าผู้สมัครที่จบตรงสาขา