ประกาศเรื่องสาขาวิชา/วิชาเอกที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้

ผู้สมัครภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ สามารถตรวจสอบสาขาวิชา/วิชาเอก ที่สามารถจัดการเรียน การสอนได้ ที่หน้าเพจนี้ทุกต้นเดือน

ประกาศเดือนพฤศจิกายน 2563

ประกาศแจ้งผู้สมัครเรียนภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เลือกเรียนที่ มรธ.กรุงเทพมหานคร

เดือนพฤศจิกายน 2563 ยังไม่มีสาขาวิชาใดๆ จัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม ให้ผู้สมัครตรวจสอบอีกครั้งในเดือนถัดไป

ประกาศเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563


***ผู้สมัครภาคพิเศษสามารถชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านธนาคารได้เลย ***


ขั้นตอนการการชำระเงินค่ารายงานตัว/ลงทะเบียนเรียน
1. ผู้สมัครที่มีรายชื่อให้มารายงานตัว ต้องกรอกแบบรายงานตัว
2. ให้ผู้สมัคร Download แบบชำระเงินผ่านระบบ ชำระผ่านธนาคารตามที่กำหนด
3. เอกสารการรายงานตัวให้ส่งในวันเปิดเรียน

ภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ที่ มรธ.กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้
  • 113314 : (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • 739002 : (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ
  • 739007 : (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • 739010 : (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
  • 739003 : (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด
  • 739005 : (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : หลักสูตรบริหารธุรกิจ วสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • 839008 : (อาทิตย์-ปริญญาตรี) : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • 773001 : (อาทิตย์-ปริญญาตรี(ปวส.)) : สาขาวิชาการจัดการ
  • 773002 : (อาทิตย์-ปริญญาตรี(ปวส.)) : สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แจ้งผู้สมัครภาคพิเศษรุ่นปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แจ้งขยายเวลาการรับรายงานตัวได้ตั้งแต่ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 - 12 กรกฎาคม 2563 (กรอกแบบรายงานตัว online)
กำหนดเปิดเรียน ภาคพิเศษรุ่น พ63 วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
ผู้สมัครที่รายงานตัวชำระเงินและรับตารางเรียนไปแล้ว ให้เลื่อนเปิดภาคเรียน เดิมเปิดเรียนวันที่ 3 พฤษภาคม 63 เป็นวันที่ 12 กรกฎาคม 2563

เอกสารการรายงานตัวให้ส่งในวันเปิดเรียน
หมายเหตุ สาขาวิชาอื่นๆ ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ เนื่องจากผู้สมัครยังไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ผู้สมัครตรวจสอบในเดือนถัดไป สอบถามเพิ่มเติม 094-7954174