ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เรียนที่ มรธ. กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม ระยะเวลา
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ประกาศรายชื่อ/สาขาวิชาที่เปิดสอน ตรวจสอบทางเว็บไซต์ วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ทางเว็บไซต์ https://reg.dru.ac.th
กำหนดการรายงานตัวผ่านระบบ
และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต
รายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต 25 ธ.ค. 66 - 5 ม.ค. 67
- รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์
- พิมพ์แบบชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต (โอนเงินผ่านธนาคาร)
กำหนดการเปิดเรียน วันเปิดเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ตรวจสอบตามตารางเรียน
กำหนดการรับสมัคร ภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันอาทิตย์
กรอกใบสมัคร >>
เงื่อนไขการเปิดสอน
  • มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอนกรณีนักศึกษาไม่ถึง 40 คน / หลักสูตร และผู้สมัครสามารถขอเปลี่ยนแปลงไปสาขาอื่นที่สามารถเปิดเรียนได้
  • หลักสูตรปริญญาตรี (โดยการเทียบโอนหน่วยกิต) หากผู้สมัครเข้าศึกษาไม่ตรงสาขา จะต้องเรียนเก็บรายวิชามากกว่า และอาจใช้เวลาในการสำเร็จการศึกษาช้ากว่าผู้สมัครที่จบตรงสาขา