0000 : รายวิชาพื้นฐาน (General Education)
0630 : รายวิชาพื้นฐานปีหลักสูตร พ.ศ. 2563 (General Education in 2563)
1000 : การศึกษา (Education)
1001 : การฝึกหัดครูก่อนวัยเรียน (Teacher training for pre-school)
1002 : การฝึกหัดครูอนุบาล (Teacher training for kindergarten)
1003 : การฝึกหัดครูประถมศึกษา (Teacher training for Elementary school)
1004 : การฝึกหัดครูอาชีวศึกษา (Teacher training for Vocational)
1005 : การฝึกหัดครูวิชาการช่าง (Teacher training for practical)
1006 : การฝึกหัดครูการศึกษาผู้ใหญ่ (Teacher training for Adult Education)
1007 : การฝึกหัดครูการฝึกอบรมครูและครูสําหรับเด็กพิการ (Teacher training for teacher trainers and for handicapped children)
1008 : การฝึกหัดครูการฝึกหัดครูทั่วไปและครูเฉพาะทาง (Teacher training for General and specialized teachertraining programmes)
1009 : การพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาชีพและไม่ใช่วิชาชีพ (Curriculum development in non-vocational and vocational subjects)
1010 : ประเมินผลการศึกษา (Educational assessment)
1011 : ศึกษาศาสตร์อื่น ๆ (Other Education Science)
1100 : การฝึกหัดครูและศึกษาศาสตร์ (Teacher Training and Education Science)
2000 : มนุษยศาสตร์และศิลปะ (Humanities and Arts)
2100 : ศิลปะ (Arts)
2101 : วาดเขียน (Drawing)
2102 : จิตรกรรม (Painting)
2103 : ประติมากรรม (Sculpturing)
2104 : ดนตรี (Music)
2105 : การละคร (Drama)
2106 : นาฏยศิลป์ (Dance)
2107 : การแสดงบนเวที (Circus)
2108 : การถ่ายรูป (Photography)
2109 : การถ่ายภาพยนตร์ (Cinematography)
2110 : การผลิตดนตรี (Music production)
2111 : การผลิตวิทยุและโทรทัศน์ (Radio and TV production)
2112 : การพิมพ์และการพิมพ์โฆษณา (Printing and publishing)
2113 : วิชาช่างฝีมือ (Craft skills)
2114 : การออกแบบ (Design)
2200 : มนุษยศาสตร์ (Humanities)
2201 : ศาสนาและเทววิทยา (Religion and theology)
2202 : ภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม (Foreign languages and Cultures)
2203 : ภาษาที่ตายแล้ว และวรรณกรรมของภาษา (Living or 'dead' languages and their literature)
2204 : อาณาบริเวณศึกษา (Area studies)
2205 : ภาษาแม่ ภาษาพื้นเมือง (Native languages)
2206 : ภาษาปัจจุบันหรือภาษาพื้นเมืองและวรรณกรรมของภาษา (Current or vernacular language and its literature)
2207 : ล่ามและการแปล (Interpretation and its literature)
2208 : ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
2209 : วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative literature)
2210 : ประวัติศาสตร์ (History)
2211 : โบราณคดี (Archaeology)
2212 : ปรัชญา (Philosophy)
2213 : จริยศาสตร์ (Ethics)
3000 : สังคมศาสตร์ (Social sciences, business and law)
3100 : สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ (Social and Behavioural Science)
3101 : เศรษฐศาสตร์ (Economics)
3102 : รัฐศาสตร์ (Political Science)
3103 : สังคมวิทยา (Sociology)
3104 : ประชากรศาสตร์ (Demography)
3105 : มานุษยวิทยา ยกเว้น มานุษยวิทยากายภาพ (Anthropology except physicial anthropology)
3106 : ชาติพันธุ์วิทยา (Ethnology)
3107 : อนาคตวิทยา (Futurology)
3108 : จิตวิทยา (Psychology)
3109 : ภูมิศาสตร์ ยกเว้น ภูมิศาสตร์กายภาพ (Geography except physical geography)
3110 : การศึกษาเรื่องสันติภาพและความขัดแย้ง (Peace and conflict studies)
3111 : สิทธิมนุษยชน (Human rights)
3200 : วารสารศาสตร์และสารสนเทศ (Journalism and Information)
3201 : วารสารศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ (Journalism ; library)
3202 : บุคลากรห้องสมุดและบรรณารักษศาสตร์ (Library technician and science)
3203 : บุคลากรพิพิธภัณฑ์และภัณฑสถานอื่นๆ (Technicians in museums and similar repositories)
3204 : เทคนิคการเอกสาร (Documentation techniques)
3205 : วิทยาการจดหมายเหตุ (Archival sciences)
3300 : บริหารธุรกิจและการจัดการ (Business and administration)
3301 : การขายปลีก (Retailing)
3302 : การตลาด (Marketing)
3303 : การขาย (Sales)
3304 : การประชาสัมพันธ์ (Public relations)
3305 : อสังหาริมทรัพย์ (Real estate)
3306 : การเงิน (Finance)
3307 : การธนาคาร (Banking)
3308 : ประกันภัย (Insurance)
3309 : วิเคราะห์การลงทุน (Investment analysis)
3310 : การทําบัญชี (Bookkeeping)
3311 : การสอบบัญชี (Accounting auditing)
3312 : การจัดการ (Management )
3313 : การบริหารรัฐกิจ (Public administration)
3314 : การบริหารสถาบัน (Institutional administration)
3315 : การบริหารงานบุคคล (Personnel administration)
3316 : เลขานุการและงานสํานักงาน (Secretarial and office work)
3317 : ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้าและพิธีการศุลกากร (Forwarder/Shipping Business and Custom Formality)
3391 : การค้นคว้าอิสระ (Independence research)
3392 : วิทยานิพนธ์ (Thesis)
3400 : นิติศาสตร์ (Law)
3401 : ผู้พิพากษาศาลแขวง (Local magistrates)
3402 : เจ้าพนักงานรับรองเอกสาร (Notaires)
3403 : นิติศาสตร์ทั่วไป (General law)
3404 : นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ (International law)
3405 : นิติศาสตร์แรงงาน (Labour law)
3406 : นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล (Maritime law)
3407 : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Jurisprudence)
3408 : ประวัติกฎหมาย (History of law)
3409 : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและพิธีการศุลกากร (Transport Law and Customs Clearance)
4000 : วิทยาศาสตร์ (Science)
4100 : วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Life Sciences)
4101 : ชีววิทยา (Biology )
4102 : พฤกษศาสตร์ (Botany)
4103 : แบคทีเรีย (Bacteriology)
4104 : พิษวิทยา (Toxiocology)
4105 : จุลชีววิทยา (Microbiology)
4106 : สัตววิทยา (Zoology)
4107 : กีฏวิทยา (Entomology)
4108 : วิหควิทยา (Ornithology)
4109 : พันธุศาสตร์ (Genetics)
4110 : ชีวเคมี (Biochemistry)
4111 : ชีวฟิสิกส์ (Biophysics)
4112 : ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (Other allied sciences, excluding clinical and veterinary sciences)
4200 : วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical sciences)
4201 : ดาราศาสตร์และอวกาศ (Astronomy and space sciences)
4202 : ฟิสิกส์ (Physics)
4203 : ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับเคมี (Other allied subjects chemistry)
4204 : ศาสตร์อื่นๆ (Other allied subjects)
4205 : ธรณีวิทยา (Geology)
4206 : ฟิสิกส์ธรณี (Geophysics)
4207 : เหมืองแร่วิทยา (Mineralogy)
4208 : กายภาพ (Physical)
4209 : ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์อื่น (Physical geography and other geosciences)
4210 : อุตุนิยมวิทยาและศาสตร์อื่นๆ (Meteorology and other atmospheric sciences including climatic research)
4211 : วิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine science)
4212 : ภูเขาไฟ (Vulcanology)
4213 : วิชาที่ว่าด้วยพืชและสัตว์ดึกดําบรรพ์ (Palaeoe cology)
4300 : คณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and statistics)
4301 : คณิตศาสตร์ (Mathematics)
4302 : ระเบียบวิธีวิจัย (Operations research)
4303 : การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical analysis)
4304 : วิทยาการคํานวณการประกัน (Actuarial science)
4305 : สถิติและวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Statistics and other allied fields)
4400 : คอมพิวเตอร์ (Computing)
4401 : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer sciences)
4402 : การออกแบบระบบ (System design)
4403 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer programming)
4404 : การประมวลผลข้อมูล (Data processing)
4405 : เครือข่าย (Networks)
4406 : ระบบปฏิบัติการ (Operating systems)
4407 : การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software development only)
4408 : การพัฒนาฮาร์ดแวร์จําแนกไว้ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Hardware development should be classified with the engineering fields)
4409 : เทคโนโลยีโลจิสติกส์ (Technology for logistics)
5000 : วิศวกรรม (Engineering manufacturing and construction)
5100 : วิศวกรรม และวิศวการค้า (Engineering and engineering trades)
5101 : วิศวกรรมเขียนแบบ (Engineering drawing)
5102 : วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanics)
5103 : โลหะ (Metal work)
5104 : ไฟฟ้า (Electricity)
5105 : อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
5106 : โทรคมนาคม (Telecommunications)
5107 : พลังงานและวิศวกรรมเคมี (Energy and chemical engineering)
5108 : การบำรุงรักษายานพาหนะ (Vehicle maintenance)
5109 : การสํารวจ (Surveying)
5200 : การผลิตและกระบวนการ (Manufacturing and processing)
5201 : กรรมวิธีด้านอาหารและเครื่องดื่ม (Food and drink processing)
5202 : สิ่งทอ (Textiles)
5203 : เสื้อผ้า (Clothes)
5204 : รองเท้า (Footwear)
5205 : งานหนัง (Leather)
5206 : วัสดุไม้,กระดาษ,พลาสติก,แก้ว และอื่นๆ (Materialswood, paper, plastic, glass , etc)
5207 : การเหมืองแร่และการถลุงแร่ (Mining and extraction)
5300 : สถาปัตยกรรมและอาคาร (Architecture and building)
5301 : สถาปัตยกรรมและผังเมือง (Architecture and town planning)
5302 : วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural architecture)
5303 : ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape architecture)
5304 : การวางแผนชุมชน (Community planning)
5305 : ภูมิศาสตร์แผนที่ (Cartography)
5306 : อาคาร (Building)
5307 : งานก่อสร้าง (Construction)
5308 : วิศวกรรมโยธา (Civil engineering)
5400 : วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety engineers)
5401 : สิ่งแวดล้อม (Environmental)
6000 : เกษตรศาสตร์ (Agriculture)
6100 : เกษตร ป่าไม้และประมง (Agriculture, forestry and fishery)
6101 : เกษตร (Agriculture)
6102 : ผลผลิตพืชและสัตว์ที่เป็นอาหาร (Crop and livestock production)
6103 : พืชไร่ (Agronomy)
6104 : สัตวบาล (Animal husbandry)
6105 : พืชสวนและการทำสวน (Horticulture and gardening)
6106 : วนศาสตร์และเทคนิควนผลิตภัณฑ์ (Forestry and forest product techniques)
6107 : อุทยานแห่งชาติ (Natural parks)
6108 : สัตว์ป่า (Wildlife)
6109 : การประมง (Fisheries)
6110 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง (Fishery science and technology)
6200 : สัตวแพทย์ (Veterinary)
6201 : สัตวแพทยศาสตร์ (Veterinarymedicine)
6202 : การให้ความช่วยเหลือสัตวแพทย์ (Veterinary assisting)
7000 : สุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare)
7100 : สุขภาพ (Health)
7101 : แพทยศาสตร์ (Medicine)
7102 : กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
7103 : วิทยาการระบาด (Epidemiology)
7104 : เซลส์วิทยา (Cytology)
7105 : สรีรวิทยา (Physiology)
7106 : ระบบภูมิแพ้, วิทยาภูมิคุ้มกัน, วิชาอิมมูโนวิทยา, การศึกษาทางด้านอิมมูน, วิทยาอิมมูน, ภูมิคุ้มกันวิทย (Immunology and immunoaematology)
7107 : พยาธิวิทยา (Pathology)
7108 : วิสัญญีวิทยา (Anaesthesiology)
7109 : กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
7110 : สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetries and gynaecology)
7111 : อายุรศาสตร์ (Internal medicine)
7112 : ศัลยศาสตร์ (Surgery)
7113 : ประสาทวิทยา (Neurology)
7114 : จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
7115 : รังสีวิทยา (Radiology)
7116 : จักษุวิทยา (Ophthalmology)
7117 : บริการทางการแพทย์ (Medical services)
7118 : บริการสาธารณสุขศาสตร์ (Public health services)
7119 : สุขศาสตร์ (Hygiene)
7120 : เภสัชกรรม (Pharmacy)
7121 : เภสัชวิทยา (Pharmacology)
7122 : อายุรเวท วิชารักษาโรค (Therapeutics)
7123 : เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation)
7124 : สาขาหนึ่งของศัลยกรรมศาสตร์หรือทันตแพทยศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนใส่อุปกรณ์ที่เป็นอวัยวะเทียม (Prosthetics)
7125 : ทัศนมาตร (Optometry)
7126 : โภชนศาสตร์ (Nutrition)
7127 : พยาบาล (Nursing)
7128 : พยาบาลพื้นฐาน (basic nursing)
7129 : ผดุงครรภ์ (Midwifery)
7130 : บริการทางทันตแพทย์ (Dental services)
7131 : ผู้ช่วยทันตแพทย์ (Dental assistant)
7132 : ทันตอนามัย (Dental hygienist)
7133 : ช่างทันตกรรม (Dental laboratory technician)
7134 : ทันตแพทยศาสตร์ (Odontology)
7200 : บริการสังคม (Social services)
7201 : สวัสดิการสังคม (Social care)
7202 : การดูแล (Care of the disabled)
7203 : การดูแลเด็ก (Child care)
7204 : บริการวัยรุ่น (Youth services)
7205 : บริการผู้สูงอายุ (Gerontological services)
7206 : สังคมสงเคราะห์ (Social work)
7207 : แนะแนว (Counselling)
7208 : สวัสดิการ (Welfare)
8000 : บริการ (Services)
8100 : การบริการด้านบุคคล (Personal services)
8101 : โรงแรมและอาหาร (Hotel and catering)
8102 : การเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel and tourism)
8103 : กีฬาและเวลาว่าง (Sports and leisure)
8104 : ตัดผม (Hairdressing)
8105 : เสริมสวย (Beauty treatment and other personal services)
8106 : ทําความสะอาด (Cleaning)
8107 : ซักรีด (Laundry)
8108 : ซักแห้ง (Dry-cleaning)
8109 : บริการเสริมสวย (Cosmetic services)
8110 : คหกรรมศาสตร์ (Domestic science, Home Economies)
8200 : การบริการขนส่ง (Transport services)
8201 : วิชาเกี่ยวกับลูกเรือ (Seamen)
8202 : เจ้าหน้าที่ประจำเรือ (Ship's officer)
8203 : นาวิกศาสตร์ (Nautical science)
8204 : พนักงานบริการบนเครื่องบิน (Air crew)
8205 : การควบคุมทางอากาศ (Air traffic control)
8206 : การบริการด้านรถไฟ (Railway operations)
8207 : การบริการด้านรถยนต์และรถโดยสาร (Road motor vehicle operations)
8208 : บริการทางไปรษณีย์ (Postal service)
8300 : การป้องกันสิ่งแวดล้อม (Environmental protection)
8301 : การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental conservation)
8302 : การควบคุมและการป้องกัน (Control and protection)
8303 : การควบคุมมลพิษทางอากาศและน้ำ (Air and water pollution control)
8304 : การคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย (Labour protection and security)
8400 : การบริการความปลอดภัย (Security services)
8401 : การป้องกันทรัพย์สินและบุคคล (Protection of property and persons)
8402 : งานตำรวจและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Police work and related law enforcement)
8403 : อาชญาวิทยา (Criminology)
8404 : การป้องกันไฟไหม้และการดับเพลิง (Fire-protection and fire fighting)
8405 : ความมั่นคงทางพลเรือน (Civil security)
8406 : การทหาร (Military)
9000 : ไม่สามารถจำแนกได้ (Not elsewhere classified)