รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1/2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ  เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567

คู่มือสมัครเรียนคู่มือรายงานตัวนักศึกษาใหม่

กำหนดการกิจกรรม
รับสมัครรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษออนไลน์ (Online)
* สมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (Online) ทาง www.dru.ac.th และ reg.dru.ac.th
ประกาศรายชื่อ/สาขาวิชาที่เปิดสอนวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

 ประกาศสาขาวิชา ที่เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567

ขยายเวลารับรายงานตัว(รอบสอง) วันที่ 11-28 กรกฎาคม 2567
นักศึกษาสามารถตรวจสอบสาขาวิชา ที่สามารถเปิดการเรียนการสอน ประภาคการศึกษาที่ 1/2567 สาขาวิชาอื่นๆ ยังไม่เปิดการเรียนการสอน ผู้สมัครสามารถแจ้งย้ายสาขาวิชา ได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ขั้นตอนการสมัคร1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัคร
2. อัพโหลดวุฒิการศึกษา (Transcript) เพื่อการตรวจสอบ
* มหาวิทยาลัยจะตรวจสอบเอกสาร หลังจากมีการประกาศสาขาที่เปิดรายงานตัวได้
3. รอประกาศสาขาวิชา/วิชาเอก ที่เปิดการเรียนการสอนได้ ตามประกาศ
4. รายงานตัว/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามประกาศ

หมายเหตุ :นักศึกษาที่สมัครเรียนภาคพิเศษ จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา (มีใบ Transcript) แล้วเท่านั้น
ระยะเวลาในการศึกษาระดับปริญญาตรีใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 14 ภาคเรียน
ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)โดยสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ตรงสายกับสาขาวิชาที่สมัครเรียนในระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)
ใช้ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 8 ภาคเรียน
* 1 ปีการศึกษา มี 3 ภาคเรียน
รายงานตัวและชำระเงินค่าธรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ 1) ผ่านระบบออนไลน์วันที่ 2 - 10 กรกฎาคม 2567 ผ่านระบบรับสมัคร
- ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ครั้งที่ 1) ประมาณ 8,300 บาท
ยกเว้น
* สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง ประมาณ 25,000 บาท (เหมาจ่าย)
* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประมาณ 25,000 บาท (เหมาจ่าย)
* หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประมาณ 15,000 บาท (เหมาจ่าย)
ชำระเงินค่าหน่วยกิต (ครั้งที่ 2)
ในวันเปิดภาคเรียน
ชำระเงินค่าหน่วยกิต ประมาณ 4,800 บาท

(รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วประมาณ 13,000 บาท)
เปิดภาคเรียนและส่งเอกสารรายงานตัววันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567
เอกสารรายงานตัว ยื่นในวันเปิดภาคเรียนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. รูปถ่าย ชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ (ห้ามขีดคร่อม)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาใบเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล จำนวน 2 ฉบับ *(ในกรณี ชื่อ หรือ นามสกุล ที่สมัครเรียนไม่ตรงกับใน Transcript)
เงื่อนไขการเปิดสอนจะต้องมีผู้สมัครเรียนครบ 40 คน/สาขาวิชา หรือวิชาเอก

รายละเอียดการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • ระดับปริญญาตรี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/กศน./ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ตามสาขาที่ระบุในการสมัคร
  • นักศึกษาสมัครเรียนภาคพิเศษ จะต้องสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น (มีใบ Transcript แบบสำเร็จการศึกษาแล้ว)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ