ขั้นตอนนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564

  • ภาคปกติปีการศึกษา 2564 เริ่มเรียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

  • พิมพ์ใบรายงานตัวผ่านระบบ แล้วแนบหลักฐานทางไปรษณีย์ มาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • พิมพ์แบบชำระเงิน+พร้อมชำระเงิน ขยายเวลาชำระเงิน ครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2564
  • พิมพ์ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 เข้าเรียนตามตารางเรียน
  • ให้นักศึกษาเข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัว/แบบชำระเงิน/ตารางเรียน หากเข้าไม่ได้ให้ติดต่องานทะเบียน โทร 094-795-4174
    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โทร 0-2325-2010

แจ้งนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่ยังไม่ได้ชำระเงินงวดที่ 2 ให้พิมพ์แบบชำระเงินใหม่

ได้ในระหว่างวันที่ 19 - 31 กรกฎาคม 2564 พร้อมชำระเงินผ่านธนาคาร

รายชื่อนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 (เท่านั้น)