รายงานผู้สมัคร ภาคปกติ ภาคการศึกษา 1/2567

มรธ. กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร ชำระเงินแล้ว+ทุนเอราวัณ
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์(สายครู) 174 56 print
สาขาวิชาภาษาไทย(สายครู) 261 58 print
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(สายครู) 139 48 print
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป(สายครู) 99 29 print
สาขาวิชาสังคมศึกษา(สายครู) 156 58 print
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(สายครู) 39 15 print
รวมคณะ 868 264
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 53 13
สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) 36 11
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 65 20
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 20 3
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 48 6
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกสตรีทอาร์ตและการออกแบบเชิงบูรณาการ 11 3
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล 44 21
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 5 1
รวมคณะ 282 78
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า 26 8
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(CP ALL) 27 5
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(CP ALL) 21 4
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์(4ปี) 10 2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล(4ปี) 25 10
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 15 8
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน 10 3
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 28 16
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิง(4ปี) 24 9
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการสื่อสารดิจิทัล(4ปี) 45 18
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี) 33 16
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(4 ปี) 35 10
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(4ปี) 19 6
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(4ปี) 10 4
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(4ปี) 42 10
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ(เทียบโอน) 19 8
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน(เทียบโอน) 4 0
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร(เทียบโอน) 1 0
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(เทียบโอน) 4 1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(เทียบโอน) 4 1
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(เทียบโอน) 10 2
หลักสูตรบัญชีบัญฑิต(เทียบโอน) 7 4
หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(เทียบโอน) 5 1
รวมคณะ 424 146
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 11 2
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 14 3
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี) 28 15
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี) 33 6
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 20 8
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร(4ปี) 15 6
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม(4ปี) 9 1
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(เทียบโอน) 2 1
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) 5 0
รวมคณะ 137 42
รวมศูนย์ 1711 530

มรธ. สมุทรปราการ

สาขาวิชา จำนวนผู้สมัคร ชำระเงินแล้ว+ทุนเอราวัณ
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(สายครู) 23 12 print
สาขาวิชาพลศึกษา(สายครู) 118 70 print
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(สายครู) 219 58 print
รวมคณะ 360 140
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย(4 ปี) 16 6
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(4ปี) 20 8
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(4ปี) 19 6
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(4ปี) 28 14
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร(4ปี) 16 10
สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกสตรีทอาร์ตและการออกแบบเชิงบูรณาการ(4ปี) 9 5
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล(4ปี) 31 22
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 1 1
รวมคณะ 140 72
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์(4ปี) 14 9
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล(4ปี) 16 8
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 19 12
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(CP ALL) 10 5
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(CP ALL) 12 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า(4ปี) 36 24
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 18 9
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน 12 6
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิง(4ปี) 21 16
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณาและการสื่อสารดิจิทัล(4ปี) 17 6
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ(4ปี) 27 13
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(4ปี) 4 2
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(4ปี) 21 8
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการตลาด(4ปี) 21 15
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(4ปี) 52 20
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ(เทียบโอน) 17 8
สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ วิชาเอกการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร(เทียบโอน) 1 1
วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์(เทียบโอน) 4 0
วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์(เทียบโอน) 18 16
วิชาเอกการจัดการ(เทียบโอน) 2 1
วิชาเอกการตลาด(เทียบโอน) 10 1
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(เทียบโอน) 8 2
รวมคณะ 360 184
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(4ปี) 39 19
สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร(4ปี) 8 6
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(4ปี) 46 28
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม(4ปี) 9 4
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี) 12 6
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง(4ปี) 13 1
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 4 3
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 2
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง(เทียบโอน) 3 0
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(เทียบโอน) 2 1
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า(เทียบโอน) 8 3
รวมคณะ 146 73
รวมศูนย์ 1006 469
รวมทั้งหมด 2717 999
14-06-2024 02:57:29