โครงสร้างหลักสูตรมหาวิทยาลัย

โครงสร้างของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ลำดับ สาขาวิชา/วิชาเอก ระดับ โครงสร้างหลักสูตร
1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (5 ปี)
2 สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (5 ปี)
3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (5 ปี)
4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (5 ปี)
5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (5 ปี)
ลำดับ สาขาวิชา/วิชาเอก ระดับ โครงสร้างหลักสูตร
1 สาขาวิชาภาษาไทย ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
3 สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
4 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
5 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ลำดับ สาขาวิชา/วิชาเอก ระดับ โครงสร้างหลักสูตร
1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
4 บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ลำดับ สาขาวิชา/วิชาเอก ระดับ โครงสร้างหลักสูตร
1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสาสนเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี