ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา

ทะเบียนประวัตินักศึกษา

ข้อมูลนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

กำหนดการทำบัตรนักศึกษา

กำหนดการทำบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

รุ่น กำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา เพิ่มเติม
ภาคปกติ กรุงเทพมหานคร รุ่น 66 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 -16.00 น. ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา อาคาร 7 ชั้น 6
ทุกคณะ/สาขาวิชา
ภาคปกติ สมุทรปราการ รุ่น อ66 วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 -15.30 น.
ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง 1201 ทุกคณะ/สาขาวิชา
ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่น พ66 และ พ65 วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 และ วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
เวลา 9.00 -15.30 น. ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษา อาคาร 7 ชั้น 6
ภาคพิเศษ สมุทรปราการ รุ่น สป66 และ สป65 วันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 9.00 -15.30 น.
ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้อง 1201

***นักศึกษาภาคพิเศษ ใส่เสื้อเหลืองของมหาวิทยาลัย

คลิกเข้าระบบ :

ขั้นตอนการทำบัตรนักศึกษา
ขั้นตอนการทำบัตรนักศึกษา
  1. ให้นักศึกษากรอกทะเบียนประวัตินักศึกษาให้ครบถ้วน
  2. ถ่ายรูปทำบัตรตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  3. คลิกส่งคำร้องทำบัตรนักศึกษา
หมายเหตุ : บัตรนักศึกษาปีการศึกษา 2566 จะเป็นบัตร VISA ของธนาคารกรุงไทย กำหนดรับบัตรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อบัตรเสร็จ
การแต่งกาย
ระเบียบการแต่งกาย
  1. นักศึกษาภาคปกติ ใส่ชุดนักศึกษา ให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
  2. นักศึกษาชายไว้ทรงผมสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา พร้อมผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย
  3. นักศึกษาหญิงไว้ทรงผมสุภาพ พร้อมติดเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
  4. นักศึกษาแต่งกายภาคพิเศษ ใสเสื้อเหลืองของมหาวิทยาลัย