ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 25 มิ.ย. 2561 0:00 น.30 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 125 มิ.ย. 2561 0:00 น.29 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 225 มิ.ย. 2561 0:00 น.29 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 325 มิ.ย. 2561 0:00 น.29 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 425 มิ.ย. 2561 0:00 น.29 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)25 มิ.ย. 2561 0:00 น.29 มิ.ย. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 2 ก.ค. 2561 0:00 น.13 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา2 ก.ค. 2561 0:00 น.13 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา2 ก.ค. 2561 0:00 น.13 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา2 ก.ค. 2561 0:00 น.13 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )1 ส.ค. 2561 0:00 น.12 ต.ค. 2561 0:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 2 ก.ค. 2561 0:00 น.13 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า23 ก.ค. 2561 0:00 น.8 ส.ค. 2561 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 1 ส.ค. 2561 0:00 น.8 ส.ค. 2561 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า2 ก.ค. 2561 0:00 น.5 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า9 ส.ค. 2561 0:00 น.7 ก.ย. 2561 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา2 ก.ค. 2561 0:00 น.18 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 ก.ย. 2561 0:00 น.30 ก.ย. 2561 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 12 ก.ค. 2561 0:00 น.13 ก.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 220 ส.ค. 2561 0:00 น.24 ส.ค. 2561 0:00 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 324 ก.ย. 2561 0:00 น.28 ก.ย. 2561 0:00 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค30 ต.ค. 2561 0:00 น.9 พ.ย. 2561 0:00 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค28 พ.ย. 2561 0:00 น.28 พ.ย. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค20 ส.ค. 2561 0:00 น.24 ส.ค. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค29 ต.ค. 2561 0:00 น.2 พ.ย. 2561 0:00 น.