ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 11 พ.ย. 2563 0:00 น.18 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 111 พ.ย. 2563 0:00 น.18 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 211 พ.ย. 2563 0:00 น.18 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 311 พ.ย. 2563 0:00 น.18 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 411 พ.ย. 2563 0:00 น.18 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)11 พ.ย. 2563 0:00 น.18 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 23 พ.ย. 2563 0:00 น.7 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา23 พ.ย. 2563 0:00 น.7 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา23 พ.ย. 2563 0:00 น.7 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา23 พ.ย. 2563 0:00 น.7 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )22 ธ.ค. 2563 8:00 น.1 มี.ค. 2564 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 23 พ.ย. 2563 0:00 น.7 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า23 พ.ย. 2563 0:00 น.7 ธ.ค. 2563 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 22 ธ.ค. 2563 0:00 น.30 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า23 พ.ย. 2563 0:00 น.19 มี.ค. 2564 23:59 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า31 ธ.ค. 2563 0:00 น.29 ม.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา23 พ.ย. 2563 8:00 น.23 พ.ย. 2563 18:00 น.
    -  นักศึกษาพิมพ์แบบชำระเงิน Online14 ธ.ค. 2563 0:00 น.30 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 ก.พ. 2564 8:00 น.26 ก.พ. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I25 ม.ค. 2564 8:00 น.29 ม.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 123 พ.ย. 2563 8:00 น.7 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 222 ธ.ค. 2563 8:00 น.28 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 31 ก.พ. 2564 8:00 น.5 ก.พ. 2564 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค25 มี.ค. 2564 8:00 น.9 เม.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค28 เม.ย. 2564 8:00 น.28 เม.ย. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค11 ม.ค. 2564 8:00 น.15 ม.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค18 มี.ค. 2564 8:00 น.24 มี.ค. 2564 18:00 น.
    -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล17 มี.ค. 2564 8:00 น.17 มี.ค. 2564 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122