ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 22 มี.ค. 2564 0:00 น.31 มี.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 122 มี.ค. 2564 0:00 น.31 มี.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 222 มี.ค. 2564 0:00 น.31 มี.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 322 มี.ค. 2564 0:00 น.31 มี.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 422 มี.ค. 2564 0:00 น.31 มี.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)22 มี.ค. 2564 0:00 น.31 มี.ค. 2564 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 1 เม.ย. 2564 0:00 น.9 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 เม.ย. 2564 0:00 น.9 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา1 เม.ย. 2564 0:00 น.9 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 เม.ย. 2564 0:00 น.9 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )26 เม.ย. 2564 8:30 น.17 พ.ค. 2564 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 1 เม.ย. 2564 0:00 น.9 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า1 เม.ย. 2564 0:00 น.9 เม.ย. 2564 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 26 เม.ย. 2564 0:00 น.30 เม.ย. 2564 0:00 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า1 เม.ย. 2564 0:00 น.1 มิ.ย. 2564 0:00 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า1 พ.ค. 2564 0:00 น.30 พ.ค. 2564 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา29 มี.ค. 2564 0:00 น.29 มี.ค. 2564 0:00 น.
    -  นักศึกษาพิมพ์แบบชำระเงิน Online19 เม.ย. 2564 0:00 น.30 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา26 เม.ย. 2564 0:00 น.21 พ.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I10 พ.ค. 2564 8:30 น.14 พ.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 129 มี.ค. 2564 8:30 น.8 เม.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 227 เม.ย. 2564 8:30 น.3 พ.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 317 พ.ค. 2564 8:30 น.21 พ.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค14 มิ.ย. 2564 8:30 น.24 มิ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค7 ก.ค. 2564 8:30 น.7 ก.ค. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค27 เม.ย. 2564 8:00 น.3 พ.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค7 มิ.ย. 2564 8:00 น.11 มิ.ย. 2564 18:00 น.
    -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล1 มิ.ย. 2564 8:00 น.1 มิ.ย. 2564 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122