ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 21 มี.ค. 2565 0:00 น.25 มี.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 121 มี.ค. 2565 0:00 น.25 มี.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 221 มี.ค. 2565 0:00 น.25 มี.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 321 มี.ค. 2565 0:00 น.25 มี.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 421 มี.ค. 2565 0:00 น.25 มี.ค. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)21 มี.ค. 2565 0:00 น.25 มี.ค. 2565 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 28 มี.ค. 2565 0:00 น.7 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา28 มี.ค. 2565 0:00 น.7 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา28 มี.ค. 2565 0:00 น.7 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา28 มี.ค. 2565 0:00 น.7 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )25 เม.ย. 2565 8:30 น.20 พ.ค. 2565 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 28 มี.ค. 2565 0:00 น.7 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า28 มี.ค. 2565 0:00 น.7 เม.ย. 2565 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 25 เม.ย. 2565 0:00 น.29 เม.ย. 2565 0:00 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า28 มี.ค. 2565 0:00 น.30 มิ.ย. 2565 0:00 น.
    -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า30 เม.ย. 2565 0:00 น.30 พ.ค. 2565 0:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา28 มี.ค. 2565 0:00 น.8 มิ.ย. 2565 18:00 น.
    -  นักศึกษาพิมพ์แบบชำระเงิน Online18 เม.ย. 2565 0:00 น.29 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา2 พ.ค. 2565 0:00 น.31 พ.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I9 พ.ค. 2565 8:30 น.17 พ.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 128 มี.ค. 2565 8:30 น.7 เม.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 22 พ.ค. 2565 8:30 น.6 พ.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 327 พ.ค. 2565 8:30 น.2 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค9 มิ.ย. 2565 8:30 น.18 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค29 มิ.ย. 2565 8:30 น.29 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค25 เม.ย. 2565 8:00 น.29 เม.ย. 2565 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค1 มิ.ย. 2565 8:00 น.8 มิ.ย. 2565 18:00 น.
    -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล31 พ.ค. 2565 8:00 น.31 พ.ค. 2565 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122