ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 28 มิ.ย. 2564 0:00 น.2 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 128 มิ.ย. 2564 0:00 น.2 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 228 มิ.ย. 2564 0:00 น.2 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 328 มิ.ย. 2564 0:00 น.2 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 428 มิ.ย. 2564 0:00 น.2 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)28 มิ.ย. 2564 0:00 น.2 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 5 ก.ค. 2564 0:00 น.19 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา5 ก.ค. 2564 0:00 น.19 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา5 ก.ค. 2564 0:00 น.19 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา5 ก.ค. 2564 0:00 น.19 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )2 ส.ค. 2564 8:30 น.11 ต.ค. 2564 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 5 ก.ค. 2564 0:00 น.19 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ลงทะเบียนล่าช้า5 ก.ค. 2564 0:00 น.19 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 9 ก.ย. 2564 8:00 น.8 พ.ย. 2564 23:00 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา5 ก.ค. 2564 8:00 น.26 ต.ค. 2564 18:00 น.
    -  นักศึกษาพิมพ์แบบชำระเงิน Online9 ก.ย. 2564 0:00 น.8 พ.ย. 2564 23:00 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา1 ก.ย. 2564 8:30 น.30 ก.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I6 ก.ย. 2564 8:30 น.10 ก.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 15 ก.ค. 2564 8:30 น.19 ก.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 230 ส.ค. 2564 8:30 น.3 ก.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 34 ต.ค. 2564 8:30 น.8 ต.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันยื่นคำร้องและชำระเงิน กรณีขาดสอบปลายภาค2 พ.ย. 2564 8:30 น.16 พ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสอบกรณีขาดสอบปลายภาค28 เม.ย. 2564 8:00 น.28 เม.ย. 2564 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค16 ส.ค. 2564 8:00 น.20 ส.ค. 2564 18:00 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค1 พ.ย. 2564 8:00 น.5 พ.ย. 2564 18:00 น.
    -  สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนและการวัดผล26 ต.ค. 2564 8:00 น.26 ต.ค. 2564 18:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122