โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว(ธุรกิจการโรงแรม)

 10   วิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 11   ภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 121   มนุษยศาสตร์ บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 122   มนุษยศาสตร์ เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)

 13   สังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   คณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   วิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 21   วิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1552606 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
 English for Tourism and Hotel Business
3 (3-0-6)
1556355 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจบริการ
 English for Hospitality Industry
3 (3-0-6)
2563520 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 Ethic and Law in Hospitality Industry and Tourism
3 (3-0-6)
3211001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
  Introduction in Hospitality Industry and Tourism
3 (2-2-5)
3211002 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
  Personality Development for Hospitality Industry and Tourism
3 (2-2-5)
3211004 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 Tourist Behavior and Cross Cultural Communication
3 (2-2-5)
3211005 จิตวิทยาการบริการ
 Service Psychology
3 (2-2-5)
3212008 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 Information System in Hospitality Industry and Tourism
3 (2-2-5)
3213008 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 Human Resources Administration in Hospitality Industry and Tourism
3 (2-2-5)

 22   วิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3211003 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
 Thai History and Culture for Tourism
3 (3-0-6)
3212003 ภูมิศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 Geography for Tourism Industry
3 (2-2-5)
3212005 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 Marketing for Hospitality Tourism Industry
3 (2-2-5)
3212006 หลักการมัคคุเทศก์
 Tourist Guide
3 (2-2-5)
3212007 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 Sustainable Tourism
3 (2-2-5)
3213003 ธุรกิจการบิน
 Aviation Business
3 (2-2-5)
3213004 การจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (MICE)
 Meeting Incentive Convention and Exhibition Management
3 (2-2-5)
3213005 การจัดการส่วนหน้าและห้องพัก
 Front Office and Room division Management
3 (2-2-5)
3213006 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 Food and Catering Operation
3 (2-2-5)
3214001 การสำรวจและวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 Survey and Research for Hospitality Tourism Industry
3 (2-2-5)

 23   วิชาเลือกเฉพาะด้านธุรกิจโรงแรมหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1554904 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1
 English for Service in Restaurant 1
3 (3-0-6)
1554905 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 2
 English for Service in Restaurant 2
3 (3-0-6)
3212209 บาร์และเครื่องดื่ม
 Bar and Beverage Operation
3 (2-2-5)
3213207 การจัดการธุรกิจที่พักแรมและธุรกิจบริการ
 Management of Lodging and Hospitality Business
3 (2-2-5)
3213210 การบริหารและการควบคุมอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม
 Food and Beverage Management and Control in hotel
3 (2-2-5)
3213211 การจัดการงานแม่บ้าน
 House Keeping Management
3 (2-2-5)
3213220 ความปลอดภัยและสุขาภิบาลในธุรกิจโรงแรม
 Safety and Sanitation in Hotel Business
3 (2-2-5)
3213221 สัมมนาปัญหาธุรกิจโรงแรม
 Seminar on Hotel Business Problems
3 (2-2-5)
3213222 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจโรงแรมและบริการ
 Accounting and Finance in Hotel and Hospitality Business
3 (3-0-6)
3214202 การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจโรงแรม
 Environmental Management in Hotel Business
3 (2-2-5)
3214203 การจัดการธุรกิจบริการ
 Service for Circle Travel
3 (2-2-5)
4142202 อาหารไทย
 Thai Cuisine
3 (2-2-5)
4142204 ขนมไทย
 Thai Desserts
3 (2-2-5)
4142205 อาหารว่าง
 Snack Cookery
3 (2-2-5)
4142207 ไอศรีม
 Ice - Cream
3 (2-2-5)
4142503 การแกะสลักผักและผลไม้
 Vegetable and Fruit Carving
3 (2-2-5)
4143201 ขนมอบและการตกแต่ง
 Bakery and Decoration
3 (2-2-5)
4143202 อาหารเอเชีย
 Asian Cuisne
3 (2-2-5)
4143203 อาหารยุโรป
 European Cuisine
3 (2-2-5)
4143204 อาหารฮาลาล
 Halal Cuisine
3 (2-2-5)
4143205 อาหารนานาชาติ
 International Cuisine
3 (2-2-5)

 24   วิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 241   ภาษาญี่ปุ่นหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1561111 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 Japanese for Basic Communication
3 (3-0-6)
1561112 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Japanese for Communication in Daily life
3 (3-0-6)
1561121 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Japanese for Business Communication
3 (3-0-6)
1561122 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
 Japanese for Hospitality Industry
3 (3-0-6)
1561131 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับธุรกิจการบิน
 Japanese for Airline Business
3 (3-0-6)
1561132 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว
 Japanese for Tourism
3 (3-0-6)
1563501 ภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม
 Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)

 242   ภาษาจีนหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1571111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 Chinese For Basic Communication
3 (3-0-6)
1571112 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Chinese For Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
1571121 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Chinese for Business Communication
3 (3-0-6)
1571122 ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
 Chinese for Hospitality Industry
3 (3-0-6)
1571131 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจการบิน
 Chinese for Airline Business
3 (3-0-6)
1571132 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
 Chinese for Tourism
3 (3-0-6)
1573501 ภาษาจีนและวัฒนธรรม
 Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 243   ภาษาฝรั่งเศสหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1591112 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 French for Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
1591113 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
  -
3 (3-0-6)
1591121 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 French for Business Communication
3 (3-0-6)
1591122 ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
 French for Hospitality Industry
3 (3-0-6)
1591131 ภาษาฝรั่งเศสสำหรับธุรกิจการบิน
 French for Airline Business
3 (3-0-6)
1591132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
 French for Tourism
3 (3-0-6)
1593501 ภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรม
 French Language and Culture
3 (3-0-6)

 244   ภาษาเกาหลีหน่วยกิตต่ำสุด : 18
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1661111 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น
 Korean for Communication
3 (3-0-6)
1661112 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Korean for Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
1661121 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
 Korean for Business Communication
3 (3-0-6)
1661122 ภาษาเกาหลีเพื่องานอุตสาหกรรมบริการ
 Korean for Hospitality Industry
3 (3-0-6)
1661131 ภาษาเกาหลีสำหรับธุรกิจการบิน
 Korean for Airline Business
3 (3-0-6)
1661132 ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
 Korean for Tourism
3 (3-0-6)
1663501 ภาษาเกาหลีและวัฒนธรรม
 Korean Language and Culture
3 (3-0-6)

 25   วิชาเลือกแสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
 26   วิชาฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 13
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3213012 การเตรียมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
 Preparation for the job Training in Hospitality Industry and Tourism
1 (0-0-90)
3213013 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 1
 On the Job Training in Hospitality Industry and Tourism 1
6 (0-0-450)
3213014 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 2
 On the Job Training in Hospitality Industry and Tourism 2
6 (0-0-640)
3213015 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operation Education
1 (0-0-90)
3213016 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
6 (0-0-450)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122