โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การจัดการธุรกิจค้าปลีก

 10   วิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 12   กลุ่มวิชามนุษย์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 121   กลุ่มวิชามนุษย์-บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 122   กลุ่มวิชามนุษย์-เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 21   กลุ่มวิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3301101 หลักการบัญชี
 Principles of Accounting
3 (2-2-5)
3302101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3401001 หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
3402002 กฎหมายธุรกิจ
 Business Law
3 (3-0-6)
3402003 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (2-2-5)
3403004 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 Operation Management
3 (3-0-6)
3403005 การวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research
3 (2-2-5)
3404006 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
3 (3-0-6)
3411101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
3412302 การจัดการปฏิบัติการ
 Operation Management
3 (3-0-6)
3413303 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3414204 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
3431401 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)

 22   กลุ่มวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 57
 221   กลุ่มวิชาชีพ-บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3472101 การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
 Modern Retail Business Management
3 (3-0-6)
3472202 การบริหารการจัดซื้อในธุรกิจค้าปลีก
 Retail Business Procurement Management
3 (3-0-6)
3472203 การเลือกทำเลที่ตั้งและการออกแบบร้านค้าในธุรกิจค้าปลีก
 Store Location and Design in Retail Business
3 (3-0-6)
3472304 การจัดการส่วนหน้าในธุรกิจค้าปลีก
 Front - Store Operation Management in Retail Business
3 (3-0-6)
3473105 การบริหารการขายในธุรกิจค้าปลีก
 Sales Management in Retail Business
3 (3-0-6)
3473106 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 Managerial Accounting for Retail Business
3 (3-0-6)
3473107 พฤติกรรมผู้บริโภคในธุรกิจค้าปลีก
 Consumer Behavior in Retail Business
3 (3-0-6)
3473308 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการในธุรกิจค้าปลีก
 Integrated Marketing Communication in Retail Business
3 (3-0-6)
3473309 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 Managing Information System for Retails Business
3 (3-0-6)
3474310 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจค้าปลีก
 Risk Management in Retail Business
3 (3-0-6)
3474311 สัมมนาปัญหาธุรกิจค้าปลีก
 Seminar in Retail Business Problems
3 (3-0-6)

 222   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3472112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจค้าปลีก
  -
3 (3-0-6)
3472113 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจค้าปลีก
 Customer Relationship Management in Retail Business
3 (3-0-6)
3472114 ภาษีอากรทางธุรกิจค้าปลีก
  -
3 (3-0-6)
3472215 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคาในธุรกิจค้าปลีก
 Product and Pricing Management in Retail Business
3 (3-0-6)
3472316 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานในธุรกิจค้าปลีก
 Work Efficiency Development in Retail Business
3 (3-0-6)
3473217 การจัดการห่วงโซ่อุปทานในธุรกิจค้าปลีก
 Supply Chain Management for Retail Business
3 (3-0-6)
3473318 การจัดการคุณภาพการบริการในธุรกิจค้าปลีก
 Service Quality Management in Retail Business
3 (3-0-6)
3473319 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในธุรกิจค้าปลีก
  -
3 (3-0-6)

 223   กลุ่มวิชาชีพเลือกด้านภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3402007 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
 Business English Communication 1
3 (3-0-6)
3402008 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
 Business English Communication 2
3 (3-0-6)
3403009 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
 Business English Communication 3
3 (3-0-6)
3403010 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 4
 Business English Communication 4
3 (3-0-6)

 224   วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3404035 สหกิจศึกษาธุรกิจค้าปลีก
 Cooperative Education
6 (0-0-640)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122