โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 10   วิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 11   วิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 121   วิชามนุษย์บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 122   วิชามนุษย์เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)

 13   วิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   วิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 21   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 46
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3101101 หลักนิเทศศาสตร์
 Principles of Communication Arts
3 (3-0-6)
3101102 การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Basic Photography
3 (2-2-5)
3101103 หลักสื่อสารมวลชน
 Principles of Mass Communication
3 (3-0-6)
3101104 ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Language for Communication Arts
3 (2-2-5)
3102105 การจัดการสื่อสารองค์กร
 Organization Management
3 (3-0-6)
3102106 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
 Law and Ethics of Mass Communication
3 (3-0-6)
3102107 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1
 English for Communication Arts 1
3 (3-0-6)
3102108 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 Principles of Advertising and Public Relations
3 (3-0-6)
3102109 หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Principles of Broadcasting
3 (3-0-6)
3102110 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2
 English for Communication Arts 2
3 (3-0-6)
3102111 การวิจัยนิเทศศาสตร์
 Research in Communication Arts
3 (2-2-5)
3102112 มัลติมีเดียเพื่องานนิเทศศาสตร์
 Multimedia for Communication Arts
3 (2-2-5)
3102113 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้รับสาร
 Analysis of Audience Behavior
3 (2-2-5)
3103114 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Preparation for Professional Experience
1 (0-0-45)
3103116 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
  -
1 (0-0-45)
3104115 ปฏิบัติงานวิชาชีพนิเทศศาสตร์
 Professional Experience in Communication Arts
6 (0-0-480)
3104117 สหกิจศึกษา
  -
6 (0-0-640)

 22   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3112201 การพูดและการแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Speaking and Performance in Broadcasting
3 (2-2-5)
3112202 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Script Writing for Radio and Television
3 (2-2-5)
3113203 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 News Reporting for Broadcasting
3 (2-2-5)
3113204 การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Utilization of Radio and Television Studio
3 (2-2-5)
3113205 การผลิตและสร้างสรรค์รายการทางวิทยุกระจายเสียงขั้นต้น
 Basic Creative Radio Production
3 (2-2-5)
3113206 การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นต้น
 Basic Creative Television Production
3 (2-2-5)
3113207 การผลิตกราฟฟิกเพื่อวิทยุโทรทัศน์
 Graphic for Television
3 (2-2-5)
3113208 การบริหารงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Broadcasting Management
3 (2-2-5)
3113209 สัมมนาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Seminar on Radio and Television Broadcasting
3 (2-2-5)
3113210 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 Production of Radio Broadcasting for Local Development
3 (2-2-5)
3113211 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 Production of Television Broadcasting for Local Development
3 (2-2-5)

 23   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3103315 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3
 English for Communication Arts 3
3 (2-2-5)
3113301 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกาย
 Make-Up and Costumes
3 (2-2-5)
3113302 การแสดงและการกำกับการแสดง
 Acting and Directing
3 (2-2-5)
3113303 การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงขั้นสูง
 Advanced Creative Radio Production
3 (2-2-5)
3113304 การผลิตและสร้างสรรค์รายการวิทยุโทรทัศน์ขั้นสูง
 Advanced Creative Television Production
3 (2-2-5)
3113305 โครงการพิเศษด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 Special Project on Radio and Television Broadcasting
3 (2-2-5)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122