โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : คหกรรมศาสตร์

 10   วิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 11   กลุ่มภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 12   กลุ่มมนุษย์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 121   กลุ่มมนุษย์-บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 122   กลุ่มมนุษย์-เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 86
 21   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
 Introduction to Business Operation
3 (3-0-6)
4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (2-2-5)
4021101 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (2-2-5)
4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 Fundamental of Organic Chemistry
3 (2-2-5)
4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน
 Basic Biochemistry
3 (2-2-5)
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (2-2-5)
4111101 หลักสถิติ
 Principles for Statistics
3 (3-0-6)
4141101 จุลชีววิทยาสำหรับคหกรรมศาสตร์
 Microbiology for Home Economics
3 (2-2-5)

 22   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน - บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4141201 ทฤษฏีอาหารและหลักการประกอบอาหาร
 Food Theory and Principles of Cookery
3 (2-2-5)
4141202 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยอาหาร
 Food Sanitation and Food Safety
3 (2-2-5)
4141401 ความรู้เรื่องผ้า
 Fabric Knowledge of Fabric
3 (2-2-5)
4141501 ศิลปะในงานคหกรรมศาสตร์
 Art in Home Economics
3 (2-2-5)
4141602 การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและการตกแต่ง
 Home Improvement and Decoration
3 (2-2-5)
4141603 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
 Human and Family Development
3 (2-2-5)
4141801 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
 Introduction to Home Economics
3 (3-0-6)
4142101 ภาษาอังกฤษในด้านคหกรรมศาสตร์
 English for Home Economics
3 (3-0-6)
4142801 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
 Seminar in Home Economics
2 (2-0-4)
4142802 ปัญหาพิเศษคหกรรมศาสตร์
 Special Problems in Home Economics
3 (2-2-5)

 23   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน - เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4141203 อาหารและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง
 Food and Microbiology
3 (2-2-5)
4141204 อาหารเพื่อสุขภาพ
 Food for Health
3 (2-2-5)
4141301 โภชนศาสตร์มนุษย์
 Human Nutrition
3 (2-2-5)
4141302 โภชนศาสตร์ในวัฏจักรชีวิต
 Nutrition in the Life Cycle
3 (2-2-5)
4141402 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
 Clothing amd Costume
3 (2-2-5)
4141601 การจัดการทรัพยากรครอบครัว
 Family Resource Management
3 (2-2-5)
4141604 การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
 Child Care
3 (2-2-5)
4141605 การดูแลผู้สูงอายุ
 Nursing Care for the Elderly
3 (3-0-6)
4141701 การจัดการธุรกิจด้านคหกรรมศาสตร์
 Home Economics Business Management
3 (2-2-5)
4141802 ส่งเสริมคหกรรมศาสตร์
 Home Economics Extension
3 (2-2-5)
4142201 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
 Knowledge of Thai Cuisine
3 (2-2-5)
4142203 อาหารท้องถิ่น
 Local Food
3 (2-2-5)
4142205 อาหารว่าง
 Snack Cookery
3 (2-2-5)
4142206 เครื่องดื่ม
 Beverage
3 (2-2-5)
4142207 ไอศรีม
 Ice - Cream
3 (2-2-5)
4142301 โภชนาการเด็ก
 Child Nutrition
3 (2-2-5)
4142302 โภชนาการผู้สูงอายุ
 Elderly Nutrition
3 (2-2-5)
4142401 หลักการตัดเย็บเบื้องต้น
 Basic Sewing
3 (2-2-5)
4142402 ผ้าทอพื้นเมือง
 Native Weaving
3 (2-2-5)
4142403 สิ่งทอและการตัดเย็บ
 Textiles and Clothing Construction
3 (2-2-5)
4142404 สีและการย้อม
 Dye and Dyeing
3 (2-2-5)
4142501 ศิลปะการจัดดอกไม้
 Art of Floral Aranggement
3 (2-2-5)
4142502 งานดอกไม้สดและใบตอง
 Thai Traditional Floral Arrangement
3 (2-2-5)
4142503 การแกะสลักผักและผลไม้
 Vegetable and Fruit Carving
3 (2-2-5)
4142504 ดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อการตกแต่ง
 Artificial flowers for Decoration
3 (2-2-5)
4142505 เครื่องหอมและของชำร่วย
 Frangrances and Souvenier
3 (2-2-5)
4142506 สิ่งประดิษฐจากกระดาษ
 Paper Craft
3 (2-2-5)
4142601 วิกฤติการณ์ในครอบครัวและสังคม
 Family and Social Crisis
3 (2-2-5)
4142602 คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาเยาวชน
 Home Economics and Youth Development
3 (2-2-5)
4142701 ระบบการจัดการอาหารเพื่อการบริการ
 Food Service System Management
3 (2-2-5)
4142702 อาหารเพื่อการประกอบอาชีพ
 Commercial Food Preparation
3 (2-2-5)
4142704 การจัดการธุรกิจร้านเสื้อผ้า
  -
3 (2-2-5)
4142705 การจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ
 Floral Business Management
3 (2-2-5)
4143201 ขนมอบและการตกแต่ง
 Bakery and Decoration
3 (2-2-5)
4143202 อาหารเอเชีย
 Asian Cuisne
3 (2-2-5)
4143203 อาหารยุโรป
 European Cuisine
3 (2-2-5)
4143204 อาหารฮาลาล
 Halal Cuisine
3 (2-2-5)
4143205 อาหารนานาชาติ
 International Cuisine
3 (2-2-5)
4143206 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
 Food Preservation and Food Processing
3 (2-2-5)
4143301 การประเมิณภาวะโภชนาการ
 Nutrition Assessment Analysis
3 (2-2-5)
4143302 โภชนศาสตร์ชุมชน
 Community Nutrition
3 (2-2-5)
4143303 การให้คำปรึกษาทางอาหารและโภชนาการ
 Nutrition Counseling
3 (2-2-5)
4143304 หลักการจัดอาหารและโภชนบำบัด
 Principles of Dietetics and Diet Thepapy
3 (2-2-5)
4143401 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
 Custume Design
3 (2-2-5)
4143402 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
 Development of fabric product
3 (2-2-5)
4143501 การออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปะประดิษฐ์
 Art and crafts Product Design
3 (2-2-5)
4143502 ศิลปะประดิษฐ์และการสร้างสรรค์
 Art and Crafts Creation
3 (2-2-5)
4144201 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพโดยประสาทสัมผัส
 Product Development and Sensory Evaluation
3 (2-2-5)
4144202 การจัดเลี้ยงอาหาร
 Food Catering
3 (2-2-5)
4144301 โภชนบำบัดทางการแพทย์
 Medical Nutrition Therapy
3 (2-2-5)

 24   กลุ่มเสริมทักษะวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4142102 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาหารและโภชนาการ
 English for Food and Nutrition
3 (3-0-6)
4142703 การจัดการด้านธุรกิจอาหาร
 Food Business Management
3 (2-2-5)

 30   หมวดวิชาสหกิจศึกษา/ปฏิบัติการวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4141901 เตรียมฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 Preparation for Field Experience in Home Economics
1 (0-0-45)
4141902 เตรียมฝึกสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
 Preparation for Co-operative Education in Home Economics
1 (0-0-45)
4142903 ปฏิบัติงานวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 Field Experience in Home Economics
6 (0-0-640)
4142904 สหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์
 Co-operative Education in Home Economics
6 (0-0-640)

 32   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4142202 อาหารไทย
 Thai Cuisine
3 (2-2-5)
4142204 ขนมไทย
 Thai Desserts
3 (2-2-5)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122