โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

 10   วิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 12   กลุ่มวิชามนุษย์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 121   กลุ่มวิชามนุษย์-บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 122   กลุ่มวิชามนุษย์-เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 94
 21   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
 211   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4121003 คณิตศาสตร์ดีสครีต
 Discrete Mathematics
3 (2-2-5)
4121004 แคลคลูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์สำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Calculus and Analytical Geometryfor Computer Science
3 (2-2-5)
4121005 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
 Science and Mathematics for Computing
3 (2-2-5)
4121006 สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 Statistics for Computer Science
3 (2-2-5)

 212   กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4121001 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
 English for Computer Science1
3 (3-0-6)
4121002 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
 English for Computer Science 2
3 (3-0-6)
4121103 จริยธรรมและความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์
 Ethics and Computer Security
3 (3-0-6)
4121201 ฐานข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Data Base
3 (2-2-5)
4121401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 System Analysis and Design
3 (2-2-5)
4121402 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ
 Object Oriented Analysis and Design
3 (2-2-5)
4121501 ดิจิทัลและไมโครโปรเซสเซอร์
 Digital Concept and Microprocessor
3 (2-2-5)
4121502 การสื่อสารแบบไร้สายและการเคลื่อนที่
 Wireless and Mobile Communication
3 (2-2-5)
4121601 การสัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Seminar in Computer Science
3 (2-2-5)

 22   วิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 36
 221   ประเด็นองค์กรและระบบสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4122101 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 Management Information System
3 (2-2-5)

 222   เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4122201 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (2-2-5)
4122202 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)

 223   เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4122301 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างและอัลกอริทึม
 Structure Programming and Algorithm
3 (2-2-5)
4122302 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
4122303 การเขียนโปรแกรมแบบทำตามเหตุการณ์
 Event Driven Programming
3 (2-2-5)
4122304 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Software Engineering
3 (2-2-5)

 224   โครงสร้างพื้นฐานของระบบหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4122401 ระบบปฏิบัติการ
 Operating Systems
3 (2-2-5)
4122402 โครงสร้างข้อมูลและแฟ้มข้อมูล
 Data Structure and File Organization
3 (2-2-5)
4122403 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 Computer Graphics
3 (2-2-5)
4122502 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Data Communication System and Computer Networking
3 (2-2-5)

 225   ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4122501 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษา แอสแซมบลี
 Computer Architecture and Assembly Language
3 (2-2-5)

 23   วิชาเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4123101 ระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
 Commercial Database System
3 (2-2-5)
4123102 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce
3 (2-2-5)
4123201 ระบบเว็บฐานข้อมูล
 Wab based Database Systems
3 (2-2-5)
4123202 ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย
 Distributed databases
3 (2-2-5)
4123301 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 Wab Design And Development
3 (2-2-5)
4123302 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต
 Internet Programming
3 (2-2-5)
4123303 คลังข้อมูลและเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
 Data Warehousing
3 (2-2-5)
4123304 เอสคิวเอลชั้นสูง
 Advanced SQL
3 (2-2-5)
4123305 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
4123501 การจัดการเครือข่าย
 Network Management
3 (2-2-5)
4123502 ความปลอดภัยของเครือข่าย
 Advance Network Technology
3 (2-2-5)

 24   วิชาปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 7
 241   กลุ่มวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4124601 โครงงาน 1
 Project 1
1 (0-2-1)
4124602 โครงงาน 2
 Project 2
3 (0-6-3)
4124701 การปฏิบัติงานวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Field Experience in Computer
3 (0-640-0)
4124702 การเตรียมปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษา
 Preparation for Cooperative Education
1 (0-0-45)
4124703 การปฏิบัติงานวิชาชีพสหกิจศึกษา
 Cooperative Training
6 (0-0-640)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122