โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 12   กลุ่มวิชามนุษย์ฯหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)

 121   กลุ่มวิชามนุษย์-บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 21   กลุ่มวิชาแกนเฉพาะสาขาหน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011310 ฟิสิกส์ทั่วไป
 General Plysics
3 (2-2-5)
4171102 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
4171205 การฝึกฝีมือช่างพื้นฐาน
 Basic Workshop Practice
3 (2-2-5)
4171216 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Electricity and Electronics
3 (2-2-5)
4171302 เขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Draeing
3 (2-2-5)
4173201 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม
 English Reading Skills in Industrial Business
3 (2-2-5)
4173202 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
 English for Industrial Work
3 (2-2-5)
4173401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Calculus and Analytical Geometry for Industrial Work
3 (3-0-6)
4203101 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Computer
3 (2-2-5)

 22   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 54
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4181106 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
 Direct Current Circuit Analysis
3 (2-2-5)
4181204 เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 Electrical and Electronics Drawing
3 (2-2-5)
4181301 เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง
 Direct Current Electrical Machinery
3 (2-2-5)
4182103 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม
 Electrical Measurement and Instrumentation in Industry
3 (2-2-5)
4182106 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 Alternating Curent Circuits Analysis
3 (2-2-5)
4182201 การติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร
 Interior and Exterior Electrical Installation
3 (2-2-5)
4182301 เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ
 Alternating Current Electrical Machinery
3 (2-2-5)
4182305 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
 Electric Motor Control
3 (2-2-5)
4183104 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
 Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
4183301 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 Energy Conservation in Industrial Factory
3 (3-0-6)
4183307 การแปรสภาพพลังงานกลไฟฟ้า
 Electro-Mechnical Energy Conversion
3 (3-0-6)
4183413 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์
 Hydraulics and Pneumatics
3 (2-2-5)
4184203 การออกแบบและประมาณการติดตั้งระบบไฟฟ้า
 Electrical System Installation Design and Estimation
3 (3-0-6)
4184602 การออกแบบระบบดิจิตอล
 Digital System Design
3 (2-2-5)
4184603 ไมโครโปรเซสเซอร์
 Microprocessors
3 (2-2-5)
4184604 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
 Programmable Logic Controller
3 (2-2-5)
4184701 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
 Power Electronics
3 (2-2-5)
4184903 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า
 Electrical Technology Special Project
3 (2-2-5)

 23   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4171304 วัสดุศาสตร์
 Material Science
3 (3-0-6)
4172108 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Economics
3 (3-0-6)
4172305 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
 Industrial and Organizational Psychology
3 (3-0-6)
4173312 กฎหมายอุตสาหกรรม
 Industrial Law
3 (3-0-6)
4181201 การซ่อมและบำรุ่งรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า
 Electrical Appliance Repair and maintenance
3 (2-2-5)
4182206 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า
 Electrical Materials and Devices
3 (3-0-6)
4182401 การผลิตกำลังไฟฟ้า
 Electrical Power Generation
3 (3-0-6)
4182404 การส่งและจ่ายไฟฟ้า
 Distribution and Transmission Line
3 (3-0-6)
4182501 ระบบเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
 Refrigeration and Air-Conditioning Systems
3 (2-2-5)
4183105 กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้าและความปลอดภัย
 Electric and Safety Regulations and standards
3 (3-0-6)
4183308 วิศวกรรมระบบควบคุม
 Control System Engineering
3 (3-0-6)
4183309 การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า
 Electric Drives
3 (3-0-6)
4183403 การวิเคราะห์วงจรข่าย
 Network Analysis
3 (3-0-6)
4184101 งานบริการด้านไฟฟ้า
 Electrical Services
3 (2-2-5)
4184103 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
 Industrail Control and Measurement
3 (2-2-5)
4184201 วิศวกรรมส่องสว่าง
 Illumination Engineering
3 (3-0-6)
4184202 การออกแบบระบบไฟฟ้า
 Electrical System Design
3 (3-0-6)
4184301 เซ็นเซอร์และทรานดิวเซอร์
 Sensors and Trnsducers
3 (2-2-5)
4184601 คอมพิวเตอร์ในงานไฟฟ้า
 Computer for Electonics
3 (2-2-5)
4184703 การออกแบบวงจรพัลส์และสวิตซิ่ง
 Pulse and Switching Circuit Design
3 (2-2-5)
4184902 สัมมนางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Industrial Technology Seminar
3 (2-2-5)
4191104 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม
 Electronic Application in Industry Work
3 (2-2-5)
4192406 ระบบควบคุมอัตโนมัติ
 Automatic Control System
3 (2-2-5)

 24   หมวดวิชาปฏิบัติงานวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4184802 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา
 Preparation for Field Experience/ Co-operative Education
1 (0-0-45)
4184803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Field Experience in industrial Technology
6 (0-460-0)
4184804 สหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Co-opreative Education in industrail Technology
6 (0-640-0)

 30   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122