โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : เทคโนโลยีการอาหาร(อุตสาหกรรมอาหาร)

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 11   กลุ่มวิชาภาษา-การสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 12   กลุ่มวิชามนุษย์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 121   กลุ่มวิชามนุษย์ - บังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 122   กลุ่มวิชามนุษย์ - เลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 93
 21   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (2-2-5)
4021110 เคมีทั่วไปสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 General Chemistry for Agro-Industry
3 (2-2-5)
4021112 เคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 Organic Chemistry for Agro-Industry
3 (2-2-5)
4022414 เคมีเชิงฟิสิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 Physical Chemistry for Agro-Industry
3 (2-2-5)
4022516 ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 Diochemistry for Agro-Industry
3 (2-2-5)
4022620 เคมีวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 Analytical Chemistry for Agro-Industry
3 (2-2-5)
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (2-2-5)
4032601 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (2-2-5)
4091106 แคลคูลัสเบื้องต้น
 Introduction to Calculus
3 (3-0-6)
4111101 หลักสถิติ
 Principles for Statistics
3 (3-0-6)
4162201 อาหารและโภชนาการ
 Food and Nutrition
3 (3-0-6)

 22   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4161201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 Introduction to Food Science and Technology
2 (1-2-3)
4162101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักเทคโนโลยีการอาหาร
 English for Food Technologist
3 (3-0-6)
4162102 ทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษด้านเทคโนโลยีการอาหาร
 Reading Skills for English Articles on Food Technology
3 (3-0-6)
4162202 หลักการแปรรูปอาหาร
 Principles for Food Processing
3 (2-2-5)
4162601 จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร
 Microbiology for Food Products
4 (2-4-6)
4163201 เคมีอาหาร
 Food Chemistry
3 (2-2-5)
4163202 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
 Technology and Innovations in Food Processing
3 (2-2-5)
4163203 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 Food Analysis
3 (2-2-5)
4163301 วิศวกรรมอาหาร 1
 Food Engineering 1
2 (2-0-4)
4163302 วิศวกรรมอาหาร 2
 Food Engineering 2
2 (1-2-3)
4163303 การวางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 Food Production Planning and Control
3 (3-0-6)
4163401 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร
 Quality Control and Quality Assurance of Food Products
3 (2-2-5)
4163402 การสุขาภิบาลโรงงานอาหาร
 Food Plant Samitation
2 (1-2-3)
4163403 กฏหมายอาหาร
 Food Laws
2 (2-0-4)
4163901 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร
 Seminar in Food technology
1 (0-2-1)
4163902 เทคนิคการวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร
 Research Techinques in Food Technology
3 (3-0-6)
4164902 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการอาหาร
 Specral Provlems in Food Technology
3 (0-6-3)

 23   กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกอุตสาหกรรมอาหารหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4163204 การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Packaging
2 (1-2-3)
4163801 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 Post Harvest Technology
2 (1-2-3)
4163802 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 Fishdry Producth Technology
2 (1-2-3)
4164501 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Products Developmint
3 (2-2-5)
4164801 เทคโนโลยีผักและผลไม้
 Vegetablv and Fruits Technology
2 (1-2-3)
4164804 เทคโนโลยีขนมหวาน
 Confectionery Techonology
2 (2-0-4)
4164806 เทคโนโลยีธัญชาติและผลิตภัณฑ์
 Cereal and Cereal Products Technology
2 (1-2-3)
4164807 เทคโนโลยีขนมอบ
 Bakery Tcehnology
2 (1-2-3)
4164808 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
 Technology of Health Food Products
2 (2-0-4)
4164901 หัวข้อพิเศษทางอุตสาหกรรมอาหาร
 Special Topics in Food Industry
2 (2-0-4)

 30   หมวดวิชาปฏิบัติงานภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4164903 การปฏิบัติงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีการอาหาร
 Field Experience in Food Technology
6 (0-0-640)
4164904 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการอาหาร
 Co-operative Education in Food Technology
6 (0-0-640)

 40   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4164802 เทคโนโลยีเนื้อและสัตว์ปีก
 Meat and Poultry Technology
2 (1-2-3)
4164803 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
 Beverage tachnology
2 (1-2-3)
4164805 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
 Dairy Products Technology
2 (1-2-3)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122