โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 โปรแกรมวิชา : การจัดการอุตสาหกรรม

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   วิภาษาและการสื่อสารหน่วยกิตต่ำสุด : 11
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011101 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
 English Proficiency Development
2 (1-2-3)
0011102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (2-2-5)
0011103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (2-2-5)
0011104 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (2-2-5)

 12   วิชามนุษย์ศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021101 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0021102 ปรัชญาทั่วไป
 General Philosophy
3 (3-0-6)
0021103 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0021104 ศาสตร์และศิลป์แห่งความสุข
 The Science and Art of Happiness
3 (3-0-6)
0021105 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0021106 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)
0021107 บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ
 Personality and Leadership
3 (3-0-6)
0021108 การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง
 Study Fundamentals and Referencing
3 (3-0-6)
0021109 จิตสำนึกราชภัฏ
 Rajabhat Consciousness
3 (2-2-5)

 13   วิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 สังคมไทยกับความเป็นพลวัต
 Dynamics of Thai Society
3 (3-0-6)
0031102 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0031103 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law for Life and Society
3 (3-0-6)
0031104 ธนบุรีศึกษา
 Thonburi Studies
3 (3-0-6)
0031105 สมุทรปราการศึกษา
 Samutprakan Studies
3 (3-0-6)
0031106 เศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
  Thai Contemporary Economy
3 (3-0-6)
0031107 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Sufficiency Economy for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0031108 ธุรกิจสมัยใหม่
 Modern Business
3 (3-0-6)
0031109 อาเซียนศึกษา
 ASEAN studies
3 (3-0-6)
0031110 โลกศึกษา
 World Studies
3 (3-0-6)
0031111 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
3 (3-0-6)

 14   วิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0041103 อาหารและยาเพื่อคุณภาพชีวิต
 Food and Medicine for Quality of Life
3 (3-0-6)
0041104 คุณภาพชีวิตและครอบครัวในสังคมยุคใหม่
 Quality of Life and Family in Modern Society
3 (3-0-6)
0041105 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sports for Health
3 (2-2-5)
0041106 ภัยธรรมชาติ
 Natural Disasters
3 (3-0-6)
0041107 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (2-2-5)
0041108 วิธีการแสวงหาความรู้
 Method of Knowledge Acquisition
3 (2-2-5)

 20   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 97
 21   วิชาแกนด้านคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011301 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physics 1
3 (2-2-5)
4011302 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
 General Physics 2
3 (2-2-5)
4021102 เคมีพื้นฐาน
 Basic Chemistry
3 (2-2-5)
4091101 หลักคณิตศาสตร์
 Principle of Mathematics
3 (3-0-6)
4171216 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Electricity and Electronics
3 (2-2-5)
4171216 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Electricity and Electronics
3 (2-2-5)
4173109 สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
 Statistics for Industrial Management
3 (3-0-6)
4203101 คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Computer
3 (2-2-5)

 22   วิชาแกนด้านการจัดการอุตสาหกรรมหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4171101 การจัดการอุตสาหกรรม
 Industrial Management
3 (3-0-6)
4171102 การบริหารความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
4171103 การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม
 Production Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4171104 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Producttivity
3 (3-0-6)
4171205 การฝึกฝีมือช่างพื้นฐาน
 Basic Workshop Practice
3 (2-2-5)
4172106 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
 Quality Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4172108 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Economics
3 (3-0-6)
4173110 การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม
 Research for Industrial Management
3 (2-2-5)
4173201 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในธุรกิจอุตสาหกรรม
 English Reading Skills in Industrial Business
3 (2-2-5)
4173202 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
 English for Industrial Work
3 (2-2-5)
4173206 การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม
 Financial Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4173207 การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรม
 Innovation and Technology Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4173208 การออกแบบและวางผังโรงงาน
 Plant Layout and Design
3 (3-0-6)
4173210 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม
 Industrial Management Seminar
3 (2-2-5)
4184103 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
 Industrail Control and Measurement
3 (2-2-5)
4184103 การวัดและควบคุมทางอุตสาหกรรม
 Industrial Measurement and Control
3 (2-2-5)

 23   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 24
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3563502 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
4171105 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม
 Human Resource Management in Industry
3 (3-0-6)
4171302 เขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Draeing
3 (2-2-5)
4171303 การเขียนรายงานด้านเทคนิค
 Technical Report Writing
3 (3-0-6)
4172107 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
 Industrial Management Strategy
3 (3-0-6)
4172204 การบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Project Management
3 (3-0-6)
4172305 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
 Industrial and Organizational Psychology
3 (3-0-6)
4172307 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 Industrial Product Standard
3 (3-0-6)
4172309 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 Product Design Technology
3 (2-2-5)
4173209 การรประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
 Industrial Business Operation
3 (3-0-6)
4173312 กฎหมายอุตสาหกรรม
 Industrial Law
3 (3-0-6)
4173313 การศึกษาการทำงาน
 Work Study
3 (3-0-6)
4173314 คลังสินค้าและศูนย์การกระจายสินค้าในงานอุตสาหกรรม
 Warehouse and Distribution Center in Industrial Work
3 (2-2-5)
4173315 การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
 Machinery and Equipment Maintenance
3 (2-2-5)
4173316 ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม
 Control System in Industrial Work
3 (2-2-5)
4173318 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
 Electronic Commerce in Industrial Work
3 (3-0-6)
4173319 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในงานอุตสาหกรรม
 Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
4174321 การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม
 Environmental Management in Industrial Work
3 (3-0-6)
4174322 การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 Energy Management in Industry
3 (3-0-6)
4174323 กระบวนการผลิต
 Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
4174324 การวิจัยดำเนินงานทางอุตสาหกรรมเบื้องต้น
 Introduction to Industrial Operations Research
3 (3-0-6)
4202202 การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
 Computer Aided Manufacturing Control
3 (2-2-5)
4203205 ระบบสารสนเทศเพื่องานอุตสาหกรรม
 Information Systems for Industrial Work
3 (2-2-5)

 24   วิชาปฏิบัติการวิชาชีพหน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173211 เตรียมสหกิจการจัดการอุตสาหกรรม
 Preparation for Industrial Management Co-operative Education
1 (0-0-45)
4173212 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
 Preparation for Field Experience in Industrial Management
1 (0-0-45)
4174211 สหกิจศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม
  -
6 (0-0-640)
4174212 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรม
 Field Experience in Industrial Management
6 (0-0-640)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4171302 เขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Draeing
3 (2-2-5)
4171304 วัสดุศาสตร์
 Material Science
3 (3-0-6)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122