โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : การตลาด

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   หมวดวิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 96
 21   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3301101 หลักการบัญชี
 Principles of Accounting
3 (2-2-5)
3302101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3401001 หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
3402002 กฎหมายธุรกิจ
 Business Law
3 (3-0-6)
3402003 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (2-2-5)
3403004 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 Operation Management
3 (3-0-6)
3403005 การวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research
3 (2-2-5)
3404006 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
3 (3-0-6)
3411101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
3412302 การจัดการปฏิบัติการ
 Operation Management
3 (3-0-6)
3413303 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3414204 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
3431401 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)

 22   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 30
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3431102 พฤติกรรมผู้บริโภค
 Consumer Behavior
3 (3-0-6)
3432303 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
 Product and Pricing Management
3 (3-0-6)
3432304 การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
 Marketing Channel Management
3 (3-0-6)
3432305 การสื่อสารทางการตลาด
 Marketing Communication
3 (3-0-6)
3432306 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
 English for Marketing
3 (3-0-6)
3433308 การตลาดบริการ
 Service Marketing
3 (3-0-6)
3433309 การบริหารการตลาด
 Marketing Management
3 (3-0-6)
3433407 บัญชีบริหาร
  Managerial Accounting
3 (3-0-6)
3434310 กลยุทธ์การตลาด
 Marketing Strategies
3 (3-0-6)
3434411 สัมมนาการตลาด
 Seminar on Marketing
3 (2-2-5)

 23   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3413112 จิตวิทยาธุรกิจ
 Business Psychology
3 (3-0-6)
3432112 ศิลปการขาย
 Salesmanship
3 (3-0-6)
3432213 ระบบสารสนเทศทางการตลาด
 Marketing Information System
3 (2-2-5)
3432314 การตลาดทางตรง
 Direct Marketing
3 (3-0-6)
3432315 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 Social and Environment Marketing
3 (3-0-6)
3432316 มาตรฐานผลิตภัณฑ์
  -
3 (3-0-6)
3433117 ระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
 Customer Relations Management System
3 (2-2-5)
3433218 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Marketing
3 (3-0-6)
3433319 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย
 Advertising and Sales Promotion
3 (3-0-6)
3433320 การตลาดเกษตรและสหกรณ์
  -
3 (3-0-6)
3433321 การตลาดระดับโลก
  Global Marketing
3 (3-0-6)
3433422 การขายส่งและการขายปลีก
 Wholesaling and Retailing
3 (3-0-6)
3433423 การบริหารการขาย
 Sales Administration
3 (3-0-6)
3433424 การจัดซื้อ
 Purchasing
3 (3-0-6)
3433425 การบริหารการจัดส่งสินค้า
  -
3 (3-0-6)
3434426 ปัญหาพิเศษทางการตลาด
 Special Problems in Marketing
3 (2-2-5)
3462101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 International Business Management
3 (3-0-6)

 24   วิชาชีพเลือกภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 240   วิชาชีพภาษาบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3402007 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
 Business English Communication 1
3 (3-0-6)

 241   วิชาชีพเลือกด้านภาษา(กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง)หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3402008 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
 Business English Communication 2
3 (3-0-6)
3402201 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
 Japanese for Basic Communication
3 (3-0-6)
3402202 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
 Japanese for Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
3402301 การสื่อสารภาษาจีนพื้นฐาน
 Chinese for Basic communication
3 (3-0-6)
3402302 การสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
 Chinese for Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
3403009 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3
 Business English Communication 3
3 (3-0-6)
3403010 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 4
 Business English Communication 4
3 (3-0-6)
3403203 การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจ
 Japanese for Business Communication
3 (3-0-6)
3403303 การสื่อสารภาษาจีนทางธุรกิจ
 Chinese for Business Communication
3 (3-0-6)

 25   ฝึกประสบการณ์ภาคสนามหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3404302 การปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ
 Field Experience in Business
6 (0-0-640)
3404303 สหกิจศึกษา
  -
6 (0-0-640)

 30   เลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122