โปรแกรมวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างโปรแกรมวิชา    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
 คณะ : คณะวิทยาการจัดการ
 โปรแกรมวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 10   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 30
 11   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(บังคับ)หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)

 111   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร(เลือก)หน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
 English for Study Skills
3 (3-0-6)
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Japanese Language and Culture
3 (3-0-6)
0591005 ภาษาจีนพื้นฐานและวัฒนธรรม
 Basic Chinese Language and Culture
3 (3-0-6)

 12   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0592001 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
0592003 ทักษะชีวิต
 Life Skills
3 (3-0-6)
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human Behavior and Self Development
3 (3-0-6)

 13   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0593001 จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
 Consciousness and Social Responsibility
3 (3-0-6)
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก
 Thai and Global Society
3 (3-0-6)
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม
 Law of Life and Society
3 (3-0-6)
0593004 เศรษฐกิจเพื่อชีวิต
 Human Economics
3 (3-0-6)

 14   กลุ่มวิชาคณิต-วิทย์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Sciecne of life
3 (3-0-6)
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อชีวิต
 Information and Communication Technology for Life
3 (2-2-5)
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
3 (2-2-5)
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม
 Natural Resources and Environment
3 (3-0-6)
0594005 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 20   วิชาเฉพาะด้านหน่วยกิตต่ำสุด : 100
 21   วิชาแกนหน่วยกิตต่ำสุด : 39
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3301101 หลักการบัญชี
 Principles of Accounting
3 (2-2-5)
3302101 การเงินธุรกิจ
 Business Finance
3 (3-0-6)
3401001 หลักเศรษฐศาสตร์
 Principles of Economics
3 (3-0-6)
3402002 กฎหมายธุรกิจ
 Business Law
3 (3-0-6)
3402003 สถิติธุรกิจ
 Business Statistics
3 (2-2-5)
3403004 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 Operation Management
3 (3-0-6)
3403005 การวิจัยทางธุรกิจ
 Business Research
3 (2-2-5)
3404006 จริยธรรมทางธุรกิจ
 Business Ethics
3 (3-0-6)
3411101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
3412302 การจัดการปฏิบัติการ
 Operation Management
3 (3-0-6)
3413303 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3414204 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
3431401 หลักการตลาด
 Principles of Marketing
3 (3-0-6)

 22   วิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 42
 221   กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3442101 กระบวนการทางธุรกิจสำหรับระบบสารสนเทศ
 Business Process for Information System
3 (2-2-5)
3443101 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานทางธุรกิจ
 Business System Analysis and Design
3 (2-2-5)
3443104 การบริหารโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Project Management for Business Computer
3 (2-2-5)
3444101 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Seminar in Business Computer
3 (2-2-5)
3444105 การจัดการความเสี่ยงและควบคุมความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 Risk Management and Information System Security Control
3 (2-2-5)

 222   กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3442202 การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ
 Data Communication and Network Computer in Business
3 (2-2-5)
3443202 หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 Principles of Website Design and Development
3 (2-2-5)
3443205 โครงการพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Special Business Computer Project
3 (2-2-5)
3444203 การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
 Management of Electronic Business
3 (2-2-5)

 223   กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3441301 หลักการเขียนโปรแกรมสำหรับงานธุรกิจ
 Introduction for Business Programming
3 (3-0-6)
3441303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ
 Business Programming
3 (2-2-5)
3442304 การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม
 Basic Design and Development Multimedia Program
3 (2-2-5)

 224   กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3441402 ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
 Computer System and Operating System
3 (2-2-5)
3442406 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ
 Business Database Management System
3 (2-2-5)

 23   วิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
 231   กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3440001 กฎหมายและจรรยาบรรณทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Law and Ethics
3 (2-2-5)
3440002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information Technology
3 (2-2-5)
3440005 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
  -
3 (2-2-5)
3440006 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
  -
3 (2-2-5)
3440008 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Research in Business Computer
3 (2-2-5)
3440009 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 Business Information System
3 (2-2-5)
3444002 ฝึกปฎิบัติด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Practical Computing
3 (2-2-5)
4122305 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับงานธุรกิจ
 Business Object-oriented Programming
3 (2-2-5)
4122503 เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย
 Wireless Communication Technology
3 (2-2-5)
4123306 คลังข้อมูล
 Data Warehouse
3 (2-2-5)

 232   กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3440010 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
  -
3 (2-2-5)
3440011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
  -
3 (2-2-5)
3440012 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์
 English for Computer Business
3 (2-2-5)
3440013 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
 English for Personnel in the Computer Business
3 (2-2-5)
3440014 ภาษาอังกฤษสำหรับงานคอมพิวเตอร์
 English for Business Computer
3 (2-2-5)
3440015 การอ่านและการเขียนภาษาจีน
 Reading and Writing Chinese
3 (2-2-5)
3440016 ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร
 Chinese for Conversation and Communication
3 (2-2-5)
3440017 ภาษาจีนสำหรับธุรกิจคอมพิวเตอร์
 Chinese for Computer Business
3 (2-2-5)
3440018 ภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางธุรกิจคอมพิวเตอร์
 Chinese for Personnel in the Computer Bisiness
3 (2-2-5)
3440019 ภาษาจีนสำหรับงานคอมพิวเตอร์
 Chinese for Business Computer
3 (2-2-5)

 233   วิชา Non-creditหน่วยกิตต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3444002 ฝึกปฎิบัติด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 Practical Computing
3 (2-2-5)

 24   วิชาฝึกประสบการณ์หน่วยกิตต่ำสุด : 7
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3404301 เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
 Preparation for Professional Practice
1 (0-0-45)
3404302 การปฏิบัติงานวิชาชีพบริหารธุรกิจ
 Field Experience in Business
6 (0-0-640)
3404303 สหกิจศึกษา
  -
6 (0-0-640)

 30   วิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมวิชาการ โทร. 0-2890-1801 ต่อ 60120 - 60122